Tiếng Anh 8 Unit 11 Lớp 8: Science And Technology, Tiếng Anh 8

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Tiếng Anh 8 Global Success
Unit 7: Environmental protection
Unit 8: Shopping
Unit 9: Natural disasters
Review 3Unit 10: Communication in the future
Unit 11: Science và technology
Unit 12: Life on other planets
Review 4
Unit 11 lớp 8: Science và technology(Khoa học và Công nghệ)
Trang trước
Trang sau

Unit 11: Science và technology

Video giải giờ đồng hồ Anh 8 Unit 11: Science và technology - Getting started - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên Viet
Jack)

Để học giỏi Tiếng Anh 8 mới, phần này giúp bạn sẵn sàng các bài học trước khi tới lớp: từ bỏ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, ... được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK giờ đồng hồ Anh lớp 8 mới. Bạn vào tên bài hoặc Xem giải thuật để theo dõi phần giải bài xích tập tương ứng.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 8: science and technology

Duong, Nick, & Chau are talking with Dr. Nelson after listening lớn his talk about the roles of science & technology in the 21st century.

Dr. Nelson: Well, as you know, developments in science and technology are greatly changing the way we live, communicate, travel, everything ...

Duong: You mean science và technology are changing our lives in every field?

Dr. Nelson: Right

Duong: For the better?

Dr. Nelson: Mostly for the better. Science and technology also have enormous effects on economic development

Nick: Well, my dad told me that only robots would work in factories and clean our homes in the future. Is it right, Dr. Nelson?

Dr. Nelson: Sure. And we"ll have flying cars & spaceships so that we can travel faster & further than before.

Chau: So we won"t have traffic jams any more?

Dr. Nelson: No, we won"t. Science và technology are the keys lớn development in other fields too. They will certainly bring a lot more benefits to people.

Chau: & what about education? Our science teacher said that there would be no more schools: we"d just stay at trang chủ and learn on the Internet.

Dr. Nelson: That"s right. Students won"t go to school like now...

Duong: Wow! I hope that happens soon.

*

a. Find the words in A in the conversation. Then match the to lớn the words in B with similar meanings.

(Tìm mọi từ vào phần A trong bài bác đàm thoại. Sau đó nối chúng với phần nhiều từ vào phần B với nghĩa tương đương.) 

A

B

1. Developments

2. Field

3. Enormous

4. Economic

5. The keys

6. Benefits

a. The answers

b. Area

c. Progress (n)

d. Big

e. Money-making

f. Help

Phương pháp giải:

Dịch bài bác hội thoại:

Dương, Nick với Châu đang thì thầm với gs Nelson sau thời điểm nghe bài nói của ông về vai trò của khoa học và công nghệ trong cầm kỷ 21.

Giáo sư Nelson: À, như những em biết, những cải cách và phát triển trong khoa học và công nghệ đang biến đổi lớn bí quyết mà bọn họ sống, giao tiếp, du lịch, hồ hết thứ...

Dương: Thầy mong nói là khoa học và công nghệ đang thay đổi cuộc sinh sống của chúng ta trong mọi nghành nghề phải ko ạ?

Giáo sư Nelson: Đúng vậy.

Dương: Để xuất sắc hơn nên không ạ? 

Giáo sư Nelson: phần lớn là xuất sắc hơn. Khoa học và technology cũng có những ảnh hưởng tác động lớn về cách tân và phát triển kinh tế

Nick: À, ba em nói rằng chỉ những người dân máy sẽ thao tác làm việc trong xí nghiệp sản xuất và lau chùi và vệ sinh nhà cửa họ trong tương lai. Nó đúng không, giáo sư Nelson?

Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Và chúng ta sẽ có xe hơi bay và tàu không khí để mà chúng ta có thể đi cấp tốc hơn với xa hơn trước đây đây.

Châu: Vậy thì bọn họ sẽ không có kẹt xe pháo nữa phải không ạ?

Giáo sư Nelson: Không. Khoa học và technology là chìa khóa cho việc phát triển trong những lĩnh vực khác. Chúng sẽ chắc chắn mang lại nhiều lợi ích cho con người.

Châu: Và về giáo dục? gia sư khoa học tập của họ nói rằng sẽ không tồn tại trường học tập nữa: chúng ta sẽ chỉ trong nhà và học tập trên Internet.

Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Học viên sẽ không đi đến trường như bây giờ...

Dương: Ồ! bản thân hy vọng điều ấy sẽ xẩy ra sớm. 

Lời giải chi tiết:

1 - c2 - b3 - d
4 - e5 - a6 - f

1 - c. developments - progress (phát triển - tiến bộ)

2 - b. field - area (lĩnh vực – khu vực)

3 - d. enormous - big (to to - to)

4 - e. economic - money-making (kinh tế - tìm tiền)

5 - a. the keys - the answers (chìa khóa - câu trả lời)

6 - f. benefits - help (lợi ích – trợ giúp)


Bài 1 b

1b. Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi.)

1. Where are Nick, Duong, & Chau?

(Nick, Dương với Châu nghỉ ngơi đâu?)

2. What is the subject of Dr.Nelson’s talk?

(Chủ đề bài nói của gs Nelson là gì?)

3. What fields are science & technology greatly changing?

(Những nghành nghề dịch vụ mà khoa học và công nghệ đang nạm đổi?)

4. What did Nick’s dad tell him?

(Ba của Nick nói gì với anh ấy?)

5. What did Chau’s science teacher say?

(Giáo viên khoa học của Châu nói gì?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. They are at the Science club.

(Họ vẫn ở câu lạc bộ khoa học.)

2. It is the roles of science & technology in the 21st century.

(Nó là sứ mệnh của khoa học và technology trong cầm kỷ 21.)

3. Science và technology are greatly changing everything.

(Khoa học tập và technology đang chuyển đổi mọi thứ siêu nhiều.)

4. He told Nick that only robots would work in factories & clean our homes in the future.

(Ông ấy nói cùng với Nick rằng chỉ những người máy sẽ thao tác trong xí nghiệp và dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa chúng ta trong tương lai.)

5. She said that there would be no more schools, they’d just stay at trang chủ and learn on the Internet.

(Cô ấy bảo rằng sẽ không có trường học nữa, họ vẫn chỉ trong nhà và học tập trên Internet.)


Bài 1 c

1c. Work with a partner. What fields are mentioned in the conversation which are affected by science and technology?

(Làm câu hỏi với bạn học. Những nghành nghề nào cơ mà được kể trong bài bác đàm thoại cơ mà bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật và công nghệ?)

Lời giải chi tiết:

1. the economy: economic development (kinh tế: trở nên tân tiến kinh tế)

2. the workplace: robots in factories (nơi làm việc: tín đồ máy trong đơn vị máy)

3. the home: robots cleaning our homes (nhà cửa: tín đồ máy vệ sinh nhà cửa)

4. travel: traffic jams (đi lại: kẹt xe)

5. education: school via internet (giáo dục: trường học tập qua Internet)


Bài 1 d

1d. Put a word / phrase from the box in each blank. 

(Đặt một từ/ các từ vào khung trong mỗi khoảng trống.)

flying cars

economic development

 

field

space

the key

1. Giải pháp công nghệ in the  of telecommunications has developed greatly over the last decade.

2. In the future, ordinary people may travel into on spaceships.

3. He said he worked very hard and that was to his success.

4. An international meeting on took place in Singapore last week.

5. If we had  now, we could solve the problem of traffic jams.

Phương pháp giải:

- flying cars: ô tô bay

- economic development: sự phát triển kinh tế

- filed: lĩnh vực

- space: không gian

- the key: chìa khóa

Lời giải đưa ra tiết:

1. Field

2. Space

3. The key

4. Economic development

5. Flying cars

1. Technology in the field of telecommunications has developed greatly over the last decade.

(Công nghệ trong lĩnh vực viễn thông đã phát triển qua những thập kỷ rồi.)

2. In the future, ordinary people may travel in to space on spaceships.

(Trong tương lai, hầu như người bình thường sẽ di chuyển vào không khí bằng tàu không gian.)

3. He said he worked very hard and that was the key to his success.

(Anh ấy bảo rằng anh ấy đã thao tác làm việc rất cần cù và kia là khóa xe cho sự thành công của anh ấy.)

4.

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Xăm Lưng Nữ Đẹp Nhất Thế Giới, Top Hơn 53 Về Hình Xăm Lưng Nữ Đẹp Hay Nhất

 An international meeting on economic development took place in Singapore last week.

(Một cuộc họp thế giới về vạc triển kinh tế tài chính đã ra mắt ở Singapore vào tuần rồi.)

5. If we had flying cars now, we could solve the problem of traffic jams.

(Nếu bọn họ có xe bay bây giờ, bạn có thể giải quyết vấn đề kẹt xe.)


2. Put one of the words/ phrases from the box in each gap. There is one extra.

(Đặt một trong những từ/ nhiều từ tự khung trong những khoảng trống. Bao gồm một từ bị thừa.)

science subjects

technology

technique

machines

scientific progress

researchers

1. Her teacher said she was really good at but she was not very good at English.

2. Advances in have improved crop yields by over 30%.

3. Cancer have made great progress, but many aspects of this disease need further study.

4. Scientists will be trying to invent lớn teach children at home.

5. Thanks lớn , our world will be transformed greatly.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Science subjects

2. Technology

3. Researchers

4. Machines

5. Scientific progress

 

1. science subjects: các môn khoa học tự nhiên

Her teacher said she was really good at science subjects but she was not very good at English.

(Giáo viên cô ấy nói rằng cô ấy thiệt sự tốt về đông đảo môn khoa học nhưng cô ấy không tốt tiếng Anh.)

2. technology: công nghệ

Advances in technology have improved crop yields by over 30%.

(Những tân tiến trong công nghệ đã nâng cao sản lượng vụ mùa hơn 30%.)

3. Researchers: các công ty nghiên cứu

Cancer researchers have made great progress, but many aspects of this disease need further study.

(Những nhà nghiên cứu ung thư đã thực hiện những hiện đại lớn, nhưng nhiều khía cạnh của bệnh lý này cần phân tích sâu hơn.)

4. Machines: máy móc

Scientists will be trying khổng lồ invent machines to teach children at home.

(Những nhà công nghệ sẽ cố gắng phát minh vật dụng móc để dạy trẻ nhỏ ở nhà.)

5. Scientific progress: tiến bộ khoa học

Thanks khổng lồ scientific progress, our world will be transformed greatly.

(Nhờ vào tiến bộ khoa học, cầm giới bọn họ sẽ được lay động lớn.)


3. Give the opposite of the words in brackets, using the prefix un- or im-.

(Đưa ra phần lớn từ trái nghĩa trong ngoặc đơn, thực hiện tiền tố un- hoặc im-.)

Example: necessary => unnecessary

(Ví dụ: quan trọng >

1. This is a species of insect previously (known) lớn biologists.

2. I don"t like science fiction novels much. I think they are (realistic) .

3. It is almost (possible) to keep up with the latest developments in computing.

4. The teacher said that accurate measurement was (important)  in this experiment.

5. Fortunately, the river flowing through our town is (polluted) .

Phương pháp giải:

known >

1. Unknown

2. Unrealistic

3. Impossible

4. Unimportant

5. Unpolluted 

 

1. This is a species of insect previously unknown lớn biologists. 

(Đây là 1 trong loài côn trùng mà rất nhiều nhà sinh đồ gia dụng học không biết trước đó.)

2. I don’t like science fiction novels much. I think they are unrealistic.

(Tôi không say mê tiểu thuyết công nghệ viễn tưởng nhiều lắm. Tôi nghĩ chúng không hiện nay thực.)

3. It is almost impossible to keep up with the latest developments in computing.

(Gần như quan trọng nào theo kịp với hồ hết phát triển tiên tiến nhất trong tin học.)

4. The teacher said that accurate measurement was unimportant in this experiment.

(Giáo viên nói rằng phương pháp chính xác không quan trọng trong thí nghiệm.)

5. Fortunately, the river flowing through our town is unpolluted.

(May thay, chiếc sông chảy qua thị trấn họ không bị ô nhiễm.)


4. Game: Find someone who... (Trò chơi: TÌM AI ĐÓ MÀ...)

Ask your classmates Yes.No questions, using vị or will. If they say "Yes" khổng lồ a question, write their names in the box. A name can be written down only once. The first person khổng lồ get a name in each box is the winner.

(Hỏi các bạn học câu hỏi Yes/ No sử dụng “do” hoặc “will”. Trường hợp họ nói “Yes” , viết tên chúng ta trong khung. Một tên chỉ viết một lần. Fan đầu tiên có tên trong mỗi form là bạn chiến thắng)

*

Phương pháp giải:

 


Lời giải chi tiết:

Các thắc mắc có thể áp dụng để hỏi:

1. vày you like science subjects at school?

(Bạn gồm thích các môn công nghệ ở ngôi trường không?)

2. vì chưng you want to travel into space in the future?

(Bạn có muốn du hành vào vũ trụ về sau không?)

3. vị you want to become a scientist? If you want, which field vì you want khổng lồ be major in?

(Bạn cũng muốn trở thành nhà công nghệ không? nếu như muốn, bạn muốn học chăm ngành nào?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *