Cho Phương Trình Phản Ứng: So2 + Kmno4 + H2O Thăng Bằng E, So2 + Kmno4 + H2O = Mnso4 + K2So4 + H2So4

SO2 + KMn
O4 + H2O → Mn
SO4 + K2SO4 + H2SO4 được Vn
Doc soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết và cân đối đúng phương trình phản nghịch ứng khi cho SO2 tính năng với hỗn hợp KMn
O4.

Bạn đang xem: So2 + kmno4 + h2o thăng bằng e


2. Điều kiện để phản ứng SO2 cùng KMn
O4 xảy ra 

Dung môi: H2SO4 loãng 

3. Thăng bằng phản ứng SO2 + KMn
O4 + H2O bằng thăng bằng electron

Xác định sự thay đổi số oxi hóa 

S+4O2 + KMn+7O4 + H2O → Mn+2SO4 + K2S+6O4 + H2S+6O4

Quá trình oxi hóa: 5x

Quá trình khử: 2x

S+4 → S+6 + 2e

Mn+7 +5e → Mn+2

Đặt thông số cân bằng, ta được phương trình phản ứng: 

5SO2 + 2KMn
O4 + 2H2O → 2Mn
SO4 + K2SO4 + 2H2SO4

4. Bài xích tập áp dụng liên quan 

Câu 1. phương pháp nào sau đây dùng để làm điều chế khí sunfuro trong chống thí nghiệm?

A. Đốt lưu huỳnh trong ko khí

B. đến dung dịch K2SO3 tính năng với H2SO4 đặc

C. Cho tinh thể K2SO3 công dụng với H2SO4 đặc

D. Đốt cháy khí H2S trong không khí


Xem đáp án
Đáp án C

Trong phòng thể nghiệm khí SO2 được điều chế bằng cách cho muối bột sunfit tính năng với hỗn hợp HCl, H2SO4

A. Loại vày đây là phương pháp điều chế SO2 vào công nghiệp.

B. Loại do K2SO3 đề xuất dùng dạng tinh thể chứ không phải dạng dd

C. Thỏa mãn:

Phương trình hóa học: K2SO3 (rắn) + H2SO4 (dd) → K2SO3 (dd) + H2O (l) + SO2 (k)

D. Loại


Câu 2. thuốc thử như thế nào sau đây dùng để làm phân biệt khí H2S cùng với khí CO2?

A. Hỗn hợp HCl

B. Dung dịch Pb(NO3)2

C. Hỗn hợp K2SO4

D. Hỗn hợp Na
Cl


Xem đáp án
Đáp án B

Thuốc test để phân minh H2S cùng với CO2 là dung dịch Pb(NO3)2.

H2S sản xuất kết tủa black còn CO2 không hiện tại tượng.

Phương trình làm phản ứng xảy ra

H2S + Pb(NO3)2 → Pb
S ↓ + 2HNO3


Câu 3. Dãy hóa học nào trong số dãy tiếp sau đây gồm các chất đều trình bày tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?

A. Hỗn hợp Ba
Cl2, Ca
O, nước brom.

B. Hỗn hợp Na
OH, O2, hỗn hợp KMn
O4.

C. O2, nước brom, dung dịch KMn
O4.

D. H2S, O2, nước brom.


Xem đáp án
Đáp án C

A sai vì dung dịch Ba
Cl2, Ca
O bội nghịch ứng cùng với SO2 là làm phản ứng axit - bazo

B sai vày dung dịch Na
OH phản ứng với SO2 là làm phản ứng axit - bazo

C đúng O2, nước brom, hỗn hợp KMn
O4.

2SO2 + O2 → 2SO3

SO2+ Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMn
O4 + 2H2O → 2Mn
SO4 + K2SO4 + 2H2SO4

D sai bởi vì H2S đóng vai trò hóa học khử trong phản ứng với SO2


Câu 4. Để phân biệt SO2 với SO3 người ta dùng thuốc thử:

A. Dung dịch Ba
Cl2

B. Dung dịch Na
OH

C. Dung dịch H2SO4

D. Dung dịch Ba(OH)2


Xem đáp án
Đáp án A

Để biệt lập SO2 với SO3 rất có thể dùng hỗn hợp Ba
Cl2. SO2 không hiện tượng kỳ lạ còn SO3 chế tạo kết tủa trắng

Phương trình làm phản ứng xảy ra

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4↓ + 2HCl


Câu 5. Thổi SO2 vào 500ml dung dịch Br2 đến khi vừa mất màu trả toàn, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa dung dịch X phải 250ml dung dịch Na
OH 0,2M. Nồng độ hỗn hợp Br2 là:

A. 0,025M

B. 0,01M

C. 0,02M

D. 0,005M


Xem đáp án
Đáp án CThổi SO2 vào 500ml dung dịch Br2 cho đến khi vừa mất màu hoàn toàn, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa dung dịch X đề nghị 250ml dung dịch Na
OH 0,2M. Nồng độ dung dịch Br2 là 0,025M.

Câu 6. Chọn phân phát biểu không đúng khi nói tới lưu huỳnh?

A. Lưu hoàng phản ứng trực tiếp với hiđro ở điều kiện thường

B. Nghỉ ngơi trạng thái rắn, mỗi phân tử lưu huỳnh tất cả 8 nguyên tử

C. Lưu huỳnh tác dụng được phần lớn với những phi kim

D. Trong số phản ứng cùng với hiđro và kim loại lưu huỳnh là chất oxi hoá


Xem đáp án
Đáp án A

Phát biểu sai khi nói tới lưu huỳnh là lưu huỳnh bội phản ứng thẳng với hiđro ở đk thường


Câu 7. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a). Sục H2S vào hỗn hợp nước Clo

(b). Sục khí SO2 vào dung dịch KMn
O4

(c). đến H2S vào dung dịch Ba(OH)2

(d). Thêm H2SO4 loãng vào Na
Cl
O

(e). Đốt H2S trong oxi ko khí.

(f). Sục khí Cl2 vào Ca(OH)2 huyền phù

Nhưng nghiên cứu nào xẩy ra phản ứng oxi hoá - khử là

A. (a), (b), (e), (f)

B. (a), (c), (d), (e)

C. (a), (c), (d), (f)

D. (b), (d), (e), (f)


Xem đáp án
Đáp án A

(a). Sục H2S vào hỗn hợp nước Clo

(b). Sục khí SO2vào hỗn hợp KMn
O4

(e). Đốt H2S vào oxi không khí.

(f). Sục khí Cl2 vào Ca(OH)2 huyền phù


Câu 8. Nhận xét nào dưới đây không đúng về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan tốt trong nước

B. Ở điều kiện thường H2SO4 là chất rắn.

C. H2SO4 bao gồm tính axit mạnh.


D. H2SO4 đặc có tính háo nước.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 9. Dẫn khí H2S vào hỗn hợp KMn
O4 với H2SO4 loãng, hiện tượng quan cạnh bên được là: 

A. Hỗn hợp không màu gửi sang color tím

B. Hỗn hợp màu tím bị vẩn đục màu vàng

C. Màu tím của hỗn hợp KMn
O4 chuyển sang màu sắc vàng

D. Color tím của dung dịch KMn
O4 đưa sang không màu và có vẩn đục màu sắc vàng


Xem đáp án
Đáp án D

Dẫn khí H2S vào dung dịch KMn
O4 cùng H2SO4 loãng, màu sắc tím của hỗn hợp KMn
O4 chuyển sang ko màu và gồm vẩn đục màu vàng

Phương trình bội nghịch ứng minh họa

5H2S + 2KMn
O4 + 3H2SO4 → 8H2O + 5S + 2Mn
SO4 + K2SO4


Câu 10. Ứng dụng nào sau đây không đề nghị của SO2 là

A. Chống nấm mốc đến lương thực.

B. Thêm vào nước uống bao gồm gas.

C. Tẩy trắng giấy.

D. Cung ứng H2SO4.

Xem thêm: Status những câu nói hay về cuộc sống


Xem đáp án
Đáp án B

Ứng dụng chưa phải của SO2 là chế tạo nước uống gồm gas.

Sản xuất nước uống có gas bạn ta sử dụng CO2


Câu 11. Phản ứng được dùng để làm điều chế SO2 vào công nghiệp là

A. 3S + 2KCl
O3 quánh → 3SO2 + 2KCl.

B. Cu + 2H2SO4 đặc, rét → SO2 + Cu
SO4 + 2H2O.

C. 4Fe
S2 + 11O2 → 8SO2 + 2Fe2O3.

D. C + 2H2SO4 quánh → 2SO2 + CO2 + 2H2O.


Xem đáp án
Đáp án C

Phản ứng được dùng để điều chế SO2 trong công nghiệp là:

4Fe
S2 + 11O2 → 8SO2 + 2Fe2O3 (đi từ quặng pirit)


Câu 12. SO2 là giữa những khí gây ô nhiễm và độc hại môi ngôi trường là do

A. SO2 là chất có mùi hắc, nặng hơn không khí.

B. SO2 vừa gồm tính khử, vừa tất cả tính oxi hóa.

C. SO2 là khí độc, rã trong nước mưa chế tạo ra thành axit gây ra sự bào mòn kim loại.

D. SO2 là một trong những oxit axit.


Xem đáp án
Đáp án C

SO2 là giữa những khí gây ô nhiễm và độc hại môi trường là do SO2 là khí độc, rã trong nước mưa sinh sản thành axit tạo ra sự ăn mòn kim loại.


Câu 13. Cho vào ống nghiệm một vài ba tinh thể K2Cr2O7, kế tiếp thêm tiếp khoảng tầm 1 ml nước với lắc rất nhiều để K2Cr2O7 tan hết, thu được hỗn hợp X. Thêm vài giọt hỗn hợp KOH vào hỗn hợp X, thu được hỗn hợp Y. Màu sắc của hỗn hợp X và Y thứu tự là

A. Màu domain authority cam với màu xoàn chanh.

B. Màu vàng chanh cùng màu domain authority cam.

C. Gray clolor đỏ cùng màu quà chanh.

D. Màu kim cương chanh và màu nâu đỏ.


Xem đáp án
Đáp án A

Cr2O72- + 2OH- ⇆ 2Cr
O42- + H2O

màu da cam color vàng

Khi bé dại từ từ dung dịch KOH vào hỗn hợp K2Cr2O7 thì cân bằng trên vận động và di chuyển sang phải

=> dung dịch chuyển từ màu domain authority cam sang màu sắc vàng


......................................

Trên phía trên Vn
Doc đã reviews SO2 + KMn
O4 + H2O → Mn
SO4 + K2SO4 + H2SO4. Để có hiệu quả học tập giỏi và công dụng hơn, Vn
Doc xin reviews tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài xích tập chất hóa học 10, chăm đề đồ Lý 10, chuyên đề hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học hành lớp 10 nhưng Vn
Doc tổng hợp soạn và đăng tải.


Ngoài ra, Vn
Doc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập trung học phổ thông miễn phí tổn trên Facebook, mời bạn đọc tham gia đội Tài liệu học tập lớp 10 để có thể update thêm những tài liệu new nhất.


Đánh giá bài xích viết
14 82.580
Chia sẻ bài bác viết
O4 KMn
O4 SO2
sắp xếp theo mặc định tiên tiến nhất Cũ duy nhất

Phương trình phản ứng


ra mắt chính sách Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

O4 color tím nhận biết dung dịch bị mất màu, vì xảy ra phản ứng hóa học sau : SO2 KMn
O4 H2O → K2SO4 Mn
SO4 H2SO4 a) Hãy cân bằng phương trình hóa học trên bằng phương thức thăng bằng... - armyracostanavarino.com
*

Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMn
O4 màu tím nhận biết dung dịch bị mất màu, vì xẩy ra phản ứng chất hóa học sau:

SO2 + KMn
O4 + H2O → K2SO4 + Mn
SO4 + H2SO4

Hãy cân bằng phương trình chất hóa học trên bằng cách thức thăng bởi electron.


*

 Cân bằng phương trình phản bội ứng oxi hóa – khử:

*


Dẫn khí SO2 vào hỗn hợp KMn
O4 màu tím nhận ra dung dịch bị mất màu, vì xảy ra phản ứng chất hóa học sau:

SO2 + KMn
O4 + H2O → K2SO4 + Mn
SO4 + H2SO4

Hãy cho biết thêm vai trò của SO2 và KMn
O4 trong phản nghịch ứng trên.


Cân bằng phương trình hóa học của phản bội ứng sau (với hệ số những chất là số nguyên buổi tối giản) : S O 2 + K M n O 4 + H 2 O → M n S O 4 + H 2 S O 4 + K...

Cân bởi phương trình hóa học của phản bội ứng sau (với hệ số những chất là số nguyên về tối giản) :

S O 2 + K M n O 4 + H 2 O → M n S O 4 + H 2 S O 4 + K 2 S O 4

Các thông số của K M n O 4 v à H 2 S O 4 lần lượt là

A. 2 cùng 2

B. 2 cùng 5

C. 1 cùng 5

D. 1 và 3


Chọn A

*

5SO2 + 2KMn
O4 + 2H2O → 2Mn
SO4 + 2H2SO4 + K2SO4

→ những hệ số của KMn
O4 cùng H2SO4 theo lần lượt là 2 và 2


dẫn khí SO2 vào dung dịch KMn
O4 màu tím , nhận thấy dung dịch bị mất color vì xẩy ra phản ứng chất hóa học sau : SO2 + KMn
O4 tạo thành K2SO4 + Mn
SO4 + H2SO4 :a) hãy cân đối phương trình chất hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron b) hãy cho thấy vai trò của SO2 cùng KMn
O4 trong làm phản ứng bên trên .

dẫn khí SO2 vào dung dịch KMn
O4 màu tím , nhận biết dung dịch bị mất màu sắc vì xẩy ra phản ứng hóa học sau :

SO2 + KMn
O4 sinh sản thành K2SO4 + Mn
SO4 + H2SO4 :

a) hãy cân bằng phương trình chất hóa học trên bằng cách thức thăng bởi electron

 b) hãy cho thấy vai trò của SO2 cùng KMn
O4 trong phản nghịch ứng trên .


 +4 +7 +6 +2 +6 +6 a, SO2 + KMn
O4 + H2O ---> K2SO4 + Mn
SO4 + H2SO4 +4 +6 S ---> S + 2e | x5 +7 +2 Mn + 5e ---> Mn | x2 ----> 5SO2 + 2KMn
O4 + 2H2O ---> K2SO4 +2Mn
SO4 + 2H2SO4 b, SO2 là hóa học khử KMn
O4 là chất oxi hoá


+KCl+++Mn
Cl2 ++Cl2 ++H2OB.+SO2 ++KMn
O4 ++H2O+—>+K2SO4 ++Mn
SO4 ++H2SO4C.+Fe
SO4 ++KMno4 ++H2SO4 —>+K2SO4 ++Mn
SO4 ++Fe2(SO4)3 ++H2...">
Cân bởi phản ứng OXH khử bằng phương thức thăng bằng e.A. HCl + KMn
O4 — KCl + Mn
Cl2 + Cl2 + H2OB. SO2 + KMn
O4 + H2O — K2SO4 + Mn
SO4 + H2SO4C. Fe
SO4 + KMno4 + H2SO4 — K2SO4 + Mn
SO4 + Fe2(SO4)3 + H2OD. Fe
SO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 — K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O

Cân bởi phản ứng OXH khử bằng cách thức thăng bởi e.

A. HCl + KMn
O4 —> KCl + Mn
Cl2 + Cl2 + H2O

B. SO2 + KMn
O4 + H2O —> K2SO4 + Mn
SO4 + H2SO4

C. Fe
SO4 + KMno4 + H2SO4 —> K2SO4 + Mn
SO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

D. Fe
SO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 —> K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3  + H2O


a) 

- quá trình oxi hóa: (overset-12Cl ightarrowoverset0Cl_2+2e) (Nhân cùng với 5)

- quy trình khử: (overset+7Mn+5e ightarrowoverset+2Mn) (Nhân với 2)

 PTHH: (16HCl+2KMn
O_4 ightarrow2KCl+2Mn
Cl_2+5Cl_2+8H_2O)

b) 

- quy trình oxi hóa: (overset+4S ightarrowoverset+6S+2e) (Nhân với 5) 

- quy trình khử: (overset+7Mn+5e ightarrowoverset+2Mn) (Nhân với 2)

 PTHH: (5SO_2+2KMn
O_4+2H_2O ightarrow K_2SO_4+2Mn
SO_4+2H_2SO_4)

c) 

- quy trình oxi hóa: (overset+22Fe ightarrowoverset+3Fe_2+2e) (Nhân với 5)

- quá trình khử: (overset+7Mn+5e ightarrowoverset+2Mn) (Nhân với 2)

 PTHH: (10Fe
SO_4+2KMn
O_4+8H_2SO_4 ightarrow K_2SO_4+2Mn
SO_4+5Fe_2left(SO_4 ight)_3+8H_2O)

d) 

- quá trình oxi hóa: (overset+22Fe ightarrowoverset+3Fe_2+2e) (Nhân với 3)

- quá trình khử: (overset+6Cr_2+6e ightarrowoverset+3Cr_2) (Nhân cùng với 1)

 PTHH: (6Fe
SO_4+K_2Cr_2O_7+7H_2SO_4 ightarrow K_2SO_4+Cr_2left(SO_4 ight)_3+3Fe_2left(SO_4 ight)_3+7H_2O)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *