SỐ ĐỒNG PHÂN CỦA C4H8 VÀ GỌI TÊN, ĐỒNG PHÂN CỦA C 4 H 8 VÀ GỌI TÊN

Đồng phân của C4H8. Số đồng phân của C4H8 là được Vn
Dcoc biên soạn hướng dẫn độc giả viết và call tên đồng phân C4H8. Cũng giống như đưa ra các nội dung định hướng tính cấp tốc đồng phân. Giúp đỡ bạn đọc tiết kiệm thời gian, trong quá trình làm bài trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Số đồng phân của c4h8


Số đồng phân của C4H8

Độ bất bão hòa k = số links π + số vòng = (4.2 + 2 - 8)/2 = 1

Phân tử gồm chứa links pi hoặc 1 vòng

Buten C4H8 gồm 3 đồng phân vào đó:

Buten C4H8 bao gồm 2 đồng phân kết cấu (hay có cách gọi khác là đồng phân mạch cacbon hoặc đồng phân mạch hở).

+) CH2=CH−CH2−CH3: but−1−en

+) CH2=C(CH3)−CH3: 2−metylprop−1−en


+ CH3−CH=CH−CH3: but - 2 - en gồm đồng phân hình học

trans−but−2−en

C4H8 có bao nhiêu đồng phân anken

+) CH2=CH−CH2−CH3

+) CH3−CH=CH−CH3 (có đồng phân hình học)

+) CH2=C(CH3)−CH3

Công thức cấu tạo mạch hở C4H8

CH2=CH−CH2−CH3

CH3−CH=CH−CH3

CH2=C(CH3)−CH3

Số đồng phân của C4H8 là

C4H8 có π + v= 1 → nên có một π hoặc 1 vòng

Các đồng phân: CH2=CH-CH2-CH3 (1), CH3-CH=CH-CH3 (2), CH2=CH(CH3)-CH3 (3), xiclobutan (4), metylxiclopropan (5)

Chú ý đồng phân tính cả đồng phân hình học, hóa học (2) có đồng phân hình học


→ vậy bao gồm 6 đồng phân

Câu hỏi áp dụng liên quan 

Câu 1. Ứng với phương pháp phân tử C5H8 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5


Đáp án B

Các đồng phân kết cấu mạch hở của C5H10 là (không xét đồng phân hình học)

H2C=CH-CH2-CH2-CH3

H2C-CH=CH-CH2-CH3

CH2=CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2C=CH-CH3

(CH3)2CH-CH=CH2


Đáp án A

Δ = (2.4 + 2−10)/2=0

⇒ Ankan ⇒ Chỉ có liên kết đơn

Vậy C4H10 tất cả 2 đồng phân.

CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH3


Đáp án B

Đề bài xích hỏi đồng phân cấu trúc => không đếm đồng phân hình học

(1) CH2=CH-CH2-CH2-CH3

(2) CH3-CH=CH-CH2-CH3

(3) CH2=C(CH3)-CH2-CH3

(4) (CH3)2C=CH-CH3

(5) (CH3)2CH-CH=CH2


Đáp án C

Đề bài bác hỏi đồng phân anken => đếm cả đồng phân hình học

CH2=CH-CH2-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH2-CH3 (có đồng phân hình học)

CH2=C(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2C=CH-CH3

5. (CH3)2CH-CH=CH2


Câu 6. Cho những chất sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3; CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3.

Số chất có đồng phân hình học tập là:

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3


Đáp án A

Các chất có đồng phân hình học tập là:

1. CH2=CHCH=CHCH2CH3;

2. CH3CH2CH=CHCH2CH3;

3. CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2;

4. CH3CH=CHCH3.


Câu 7. Cho những chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); đầy đủ chất như thế nào là đồng phân của nhau?

A. (3) và (4).

B. (1),(2) với (3).

C. (1) và (2).

D. (2),(3) cùng (4).


Đáp án D 

2-metylbut-1-en: CH2=C(CH3)CH2­­­-CH3: C5H10

3,3-đimetylbut-1-en: CH2=CH-C(CH3)3: C6H12

3-metylpent-1-en: CH2=CH-CH(CH3)-CH2-CH3: C6H12

3-metylpent-2-en: CH3-CH=C(CH3)-CH2-CH3: C6H12

=> gần như chất đồng phân của nhau là các chất gồm cùng CTPT : (2), (3), (4)


Câu 8. Cho những nhận xét sau:

(1) Anken là hiđrocacbon cơ mà phân tử gồm chứa 1 link đôi C=C.

(2) mọi hiđrocacbon gồm công thức phân tử là Cn
H2n là anken.

(3) Anken là hiđrocacbon không no, mạch hở tất cả CTPT Cn
H2n.

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở tất cả chứa 1 liên kết đôi C=C, còn sót lại là liên kết đơn.

Những phát biểu đúng là

A. (2), (3), (4).

B. (1), (4).

C. (3), (4).

D. (1), (3), (4).


Đáp án C

(1) sai vị nếu phân tử có chứa vòng hoặc link 3 thì ko được gọi là anken

(2) sai vì Cn
H2n hoàn toàn có thể là xicloankan

Những tuyên bố đúng là

(3) Anken là hiđrocacbon ko no, mạch hở tất cả CTPT Cn
H2n.

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở gồm chứa 1 link đôi C=C, còn sót lại là liên kết đơn.


Câu 9. Những hợp hóa học nào dưới đây có đồng phân hình học (cis-trans)? CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V)

A. (I), (IV), (V).

Xem thêm: Hành vi nào dưới đây thể hiện trạng thái cắn rứt lương tâm ?

B. (II), (IV), (V).

C. (III), (IV).

D. (II), III, (IV), (V)


Đáp án B

Những chất tất cả đồng phân cis – trans là:

CH3CH=CHCl (II); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V)


Câu 10. Hãy lựa chọn mệnh đề đúng:

(1) toàn bộ các anken tất cả công thức bình thường Cn
H2n.

(2) chỉ gồm anken mới có công thức thông thường Cn
H2n

(3) lúc đốt cháy trọn vẹn anken thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

(4) anken có thể có 1 hoặc nhiều link đôi.

(5) tất cả các anken đều hoàn toàn có thể cộng hợp hiđro thành ankan.

A. 1, 3, 5

B. 1, 2, 3

C. 1, 2, 3, 5

D. 1, 4, 5


Đáp án A

(1) Đúng

(2) Sai vị Cn
H2n có thể là xicloankan

(3) Đúng

(4) Sai bởi vì Anken là hiđrocacbon mạch hở gồm chứa 1 link đôi C=C

(5) Đúng


Câu 12. Nhận định làm sao sau đó là đúng?

A. C2H6 và C2H4 có số đồng phân mạch hở bởi nhau

B. C4H­8 với C4H10 bao gồm số đồng phân mạch hở bằng nhau

C. C4H10 cùng C3H8 bao gồm số đồng phân mạch hở bởi nhau

D. Hợp chất C5H10 mạch hở 5 bao nhiêu đồng phân cấu tạo


Đáp án D

Đề bài bác hỏi đồng phân kết cấu => không đếm đồng phân hình học

(1) CH2=CH-CH2-CH2-CH3

(2) CH3-CH=CH-CH2-CH3

(3) CH2=C(CH3)-CH2-CH3

(4) (CH3)2C=CH-CH3

(5) (CH3)2CH-CH=CH2


Câu 13. Cho những chất cơ học mạch trực tiếp sau: C3H6; C4H8; C3H8; C4H10; C5H10; C2H2; C2H5Cl, C6H6, C6H12. Số hóa học là đồng đẳng của C2H4 là

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.


Câu 14. giữa những dãy chất sau đây, hàng nào có các chất là đồng phân của nhau?

A. C3H7OH, CH3OCH3.

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH3CH2OH, C2H5OH.

D. CH2=C(CH3)-CH2-CH3, (CH3)2C=CH-CH3


Câu 15. Nội dung đánh giá nào dưới đây là chính xác

A. Các hợp hóa học trong cùng một dãy đồng đẳng khác nhau bằng một hay những nhóm -CH4-


B. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm -CH2-, bởi vì đó đặc điểm hóa học khác nhau là gần như chất đồng đẳng.

C. Các chất đồng phân không có cùng tính chất hóa học

D. Các chất khác biệt có cùng công thức phân tử được gọi là những chất đồng phân của nhau.


Câu 16. Cho butan qua xúc tác ( ở nhiệt độ cao ) thu được tất cả hổn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 với H2. Tỉ khối của X đối với butan là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X chức năng với dung dịch nước brom dư thì số mol brom tối đa bội nghịch ứng là


Đáp án D

MX = 0,4.58 = 23,2 nên m
X = 0,6.23,2 = 13,92 g

Do đó 0,6 mol X được chế tác từ 13,92 : 58 = 0,24 mol C4H10

n
X – n
C4H10 = n
H2 = 0,6 - 0,24 = 0,36 mol

X + Br2 thì n
Br2 = n
H2 = 0,36 mol


------------------------------

Trên đây Vn
Doc đã trình làng tới chúng ta Đồng phân của C4H8. Số đồng phân của C4H8 là. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập tập, Vn
Doc xin ra mắt tới chúng ta học sinh tư liệu Giải bài tập chất hóa học lớp 12


Hóa 11 - Giải Hoá 11


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi bọn chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng chất hóa học hữu cơ
Đồng phân của C4H8 và call tên | Công thức kết cấu của C4H8 và gọi tên
Trang trước
Trang sau

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức hợp và có tương đối nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân đội chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích giúp các em học viên viết đầy đủ số đồng phân của C4H8 và gọi tên đúng những đồng phân của C4H8 tương ứng, sau đây Viet
Jack sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đồng phân và call tên C4H8 đầy đủ, đưa ra tiết.

Đồng phân của C4H8 và call tên | Công thức kết cấu của C4H8 và gọi tên


Độ bất bão hòa k = số links π + số vòng = (4.2 + 2 - 8) / 2 = 1

Phân tử tất cả chứa links pi hoặc 1 vòng

Buten C4H8 bao gồm 3 đồng phân vào đó:

- Buten C4H8 có 2 đồng phân kết cấu (hay còn được gọi là đồng phân mạch cácbon hoăc đồng phân mạch hở).

STTĐồng phân
Tên gọi
1 CH2 = CH – CH2 – CH3 but – 1 – en
2 CH3 – CH = CH – CH3 but – 2 – en

- trong số đó but – 2 – en gồm đồng phân hình học:

STTĐồng phân
Tên gọi
1
*
Cis – but – 2 - en
2
*
Trans – but – 2 – en

Vậy tính cả đồng phân hình học tập thì buten C4H8 có tổng cộng 3 đồng phân.


Quảng cáo

Săn SALE shopee mon 5:


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, armyracostanavarino.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài xích giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *