Hỗn hợp x gồm glyxin alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố

Hỗn hòa hợp X gồm glyxin, alanin cùng axit glutamic (trong kia oxi chiếm phần 40% về khối lượng). Mang đến m gam X chức năng hoàn toàn với số lượng vừa dùng dung dịch Na
OH. Sau phản nghịch ứng, chiếm được 12,24 gam muối. Quý giá của m là
Cho hỗn hợp X đựng 10,68 gam alanin cùng 8,82 gam axit glutamic công dụng vừa đủ với hỗn hợp HCl, thu được hỗn hợp Y. đến 600 ml dung dịch Na
OH 1M vào hỗn hợp Y, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng nhận được m gam rắn khan. Quý giá của m là
Cho 0,12 mol -aminoaxit X tác dụng vừa đầy đủ với 150 ml dung dịch HCl 0,8M thu được dung dịch Y. Hỗn hợp Y tác dụng vừa đầy đủ với 240 ml hỗn hợp Na
OH 1M, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được 20,34 gam rắn khan. Số đồng phân kết cấu của X là
Cho 31,14 gam láo hợp gồm axit glutamic và -amino axit X (có dạng H2N-Cn
H2n-COOH) công dụng vừa đủ dung dịch cất 0,3 mol HCl, thu được hỗn hợp Y. đến 640 ml hỗn hợp Na
OH 1,25M vào Y, cô cạn dung dịch sau khi kết thúc phản ứng, chiếm được 61,13 gam rắn khan. X là
Cho m gam hỗn hợp X gồm valin, (H2N)3C4H3(COOH)4 vào 200 ml dung dịch đựng Na
OH 0,75M với KOH 0,85M, thu được dung dịch Y đựng 33,97 gam chất tan. Để chức năng vừa đầy đủ với Y yêu cầu 275 ml dung dịch H2SO4 1M. Phần trăm cân nặng của valin trong X là
Cho m gam hỗn hợp X bao gồm glyxin, (H2N)3C4H5(COOH)2 vào 100 ml dung dịch chứa Na
OH 1M với KOH 1M, thu được hỗn hợp Y cất 16,53 gam hóa học tan. Để tính năng vừa đủ với Y nên 220 ml hỗn hợp HCl 1,5M. Phần trăm cân nặng của glyxin vào X là
Cho hỗn hợp X có amino axit Y (H2NCx
Hy
COOH) cùng 0,01 mol H2NC3H5(COOH)2 chức năng với 50 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Z. Hỗn hợp Z chức năng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 0,04 mol Na
OH cùng 0,05 mol KOH, thu được dung dịch chứa 8,135 gam muối. Phân tử khối của Y là
Amino axit X tất cả công thức H2NCx
Hy(COOH)2. Mang đến 0,1 mol X vào 0,2 lít H2SO4 0,5M thu được hỗn hợp Y. Y bội phản ứng đầy đủ với hỗn hợp gồm: Na
OH 1M với KOH 3M chiếm được dung dịch chứa 36,7 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là
Hỗn hòa hợp X gồm alanin (Ala) và axit glutamic (Glu). Mang lại m gam X vào dung dịch Na
OH dư thu được dung dịch Y cất (m + 15,4) gam muối khan. Còn mặt khác nếu mang lại m gam X vào dung dịch HCl dư thì thu được hỗn hợp Z cất (m + 18,25) gam muối khan. Giá trị của m là
Hỗn đúng theo X gồm một trong những amino axit (chỉ chứa nhóm chức –COOH cùng –NH2 trong phân tử), trong những số ấy tỉ lệ m
O : m
N = 16 : 7. Để tính năng vừa đủ với 10,36 gam các thành phần hỗn hợp X đề nghị dùng đủ 120 ml hỗn hợp HCl 1M. Phương diện khác cho 10,36 gam tất cả hổn hợp X tác dụng với 250 ml dung dịch Na
OH 1M rồi cô cạn chiếm được m gam rắn. Giá trị của m là
Cho 2,94 gam amino axit X chức năng với dung dịch HCl (dư), cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng, nhận được 3,67 gam muối hạt clorua. Mang lại 0,01 mol X tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp Na
OH, làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,91 gam muối hạt natri. Phương pháp phân tử của X là
Cho một lượng tất cả hổn hợp M gồm etylamin, etylenđiamin (hay etan-1,2-điamin), axit glutamic (Glu) với amino axit X có công thức dạng Cn
H2n+1-x(NH2)x
COOH (n, x nguyên dương; tỉ trọng mol n
Glu : n
X = 3 : 4) chức năng với 100 ml dung dịch HCl 1M, sau một thời hạn thu được dung dịch Y. Cho tổng thể dung dịch Y công dụng vừa đầy đủ với 100 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,5M cùng Na
OH 0,5M, thu được hỗn hợp Z chứa 16,625 gam muối. Phần trăm trọng lượng của nitơ vào X là
Amino axit X gồm công thức H2N-R-(COOH)2. Mang lại 0,1 mol X vào V lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. đến Y phản nghịch ứng toàn diện với 100 ml dung dịch tất cả Na
OH 1M cùng KOH 3M, nhận được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Cho các phát biểu sau:(a). Tên thường gọi của X là axit glutamic.(b). X có 3 đồng phân là amino axit.(c). Phần trăm cân nặng của nitơ vào X là 9,524%.(d). Quý giá của V là 0,2.Số tuyên bố đúng là
Cho 65 ml dung dịch amino axit X 0,2M chức năng vừa đầy đủ với 52 ml hỗn hợp Na
OH 0,25M nhận được 1,625 gam muối bột khan. Mặt khác, 100 gam hỗn hợp X nói trên tất cả nồng độ 20,6% phản ứng toàn vẹn với 100 ml dung dịch HCl 2M. Tổng thể đồng phân có thể có của X là
Hỗn hợp gồm hexametylenđiamin, anilin, alanin và lysin (trong kia nguyên tố nitơ chiếm 20,22% khối lượng). Th-nc m gam X bằng dung dịch H2SO4 vừa đủ, thu được 201,0 gam hỗn hợp muối. Quý giá của m là
Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả amino axit Y (H2NCx
Hy
COOH) và 0,01 mol H2NC3H5(COOH)2 tính năng với 50 ml hỗn hợp HCl 1M, thu được hỗn hợp Z. Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol Na
OH với 0,05 mol KOH, nhận được dung dịch đựng 8,415 gam muối. Phân tử khối của Y là
Dung dịch X cất phenylamoni clorua và mononatri glutamat tất cả cùng mật độ mol. đến 100 ml dung dịch X chức năng vừa đầy đủ với 100 ml dung dịch chứa KOH 0,4 với Na
OH 0,8M. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được m gam muối khan. Cực hiếm của m là
Hỗn vừa lòng X tất cả glyxin cùng axit glutamic. đem m gam X tác dụng với dung dịch Na
OH vừa đủ, nhận được (m + 6,16) gam muối. Nếu mang 2m gam X tác dụng với hỗn hợp HCl dư, nhận được (2,5m + 4,22) gam muối. Phần trăm trọng lượng của glyxin trong các thành phần hỗn hợp X là
Dung dịch X cất phenylamoni clorua và axit glutamic gồm cùng nồng độ mol. Mang lại V1 lít dung dịch X tính năng vừa đầy đủ với V2 lít dung dich Y cất Na
OH 0,4M với KOH 0,4M nhận được 250 ml hỗn hợp Z. Cô cạn Z nhận được 10,94 gam muối hạt khan. Tỉ lệ V1 : V2 là
Cho 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X có phenylamoni clorua, valin với glyxin công dụng với 300 ml hỗn hợp HCl mật độ a mol/lít (loãng), thu được hỗn hợp Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 500 ml hỗn hợp Na
OH 1M. Giá trị của a là
Cho 0,15 mol tất cả hổn hợp X có axit glutamic và lysin vào dung dịch đựng 0,2 mol HCl, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y phản nghịch ứng đầy đủ với 400 ml dung dịch Na
OH 1M. Số mol lysin vào X là

Câu 456435: Hỗn hợp X có glyxin, alanin cùng axit glutamic (trong kia nguyên tố oxi chỉ chiếm 41,45% về khối lượng). Mang đến m gam X tính năng với dung dịch Na
OH dư, nhận được 49,6 gam muối. Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm glyxin alanin và axit glutamic

40,0.

B. 39,3.

C. 38,6.

D. 36,8.

Xem thêm: Tại Một Điểm Bầu Cử Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp, Vì Không Biết


Đặt n
O(X) = a mol.

Dựa vào phần trăm cân nặng của O trong X suy ra cân nặng của X (theo a).

Mặt khác, bảo toàn thành phần O: n
COOH(X) = ½.n
O(X).

Bản chất phản ứng: COOH + Na
OH → COONa + H2O

Từ số mol của COOH suy ra số mol Na
OH, H2O (theo a).

Áp dụng BTKL suy ra cực hiếm của a ⟹ cực hiếm của m.


Giải chi tiết:

Đặt n
O(X) = a mol ⟹ m
O(X) = 16a (g) ⟹ m
X = 16a.(100/41,45) (g).

Mặt khác, bảo toàn thành phần O: n
COOH(X) = ½.n
O(X) = 0,5a (mol).

Bản chất phản ứng:

COOH + Na
OH → COONa + H2O

0,5a → 0,5a → 0,5a (mol)

BTKL: m
X + m
Na
OH = mmuối + m
H2O

⟹ 16a.(100/41,45) + 40.0,5a = 49,6 + 18.0,5a

⟹ a = 1 mol

⟹ m = 16a.(100/41,45) = 38,6 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *