TOP 5 ĐỀ THI HOÁ 8 CUỐI KÌ 1 LỚP 8 MÔN HÓA MỚI NHẤT, ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 8 MÔN HÓA MỚI NHẤT

Đề thi Hóa 8 học kì 1 năm 2022 - 2023 tuyển chọn 7 đề soát sổ cuối kì 1 gồm đáp án cụ thể và bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi hoá 8 cuối kì 1TOP 7 Đề thi Hóa 8 học kì một năm 2022 - 2023

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 1

Đề thi học kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(5 điểm) Chọn phương án đúng nhất.

Câu 1. phân tử nhân nguyên tử kết cấu bởi:

A. Proton và electron

B. Proton cùng nơtron

C. Nơtron với electron

D. Proton, nơtron với electron.

Câu 2. Dãy hóa học gồm những đơn chất:

A. Na, Ca, Cu
Cl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

D. Cl2, CO2, Br2, N2.

Câu 3. trong những dãy hóa học sau hàng nào toàn là hợp chất?

A. C, H2, Cl2, CO2.

B. H2, O2, Al, Zn;

C. CO2, Ca
O, H2O;

D. Br2, HNO3, NH3

Câu 4. cách làm hoá học tập của hợp chất tạo vày nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Phương pháp hoá học tập của hợp hóa học tạo bởi nguyên tố R với nguyên tố O là:

A. RO

B. R2O3

C. RO2

D. RO3

Câu 5. Biết Al tất cả hóa trị (III) và O gồm hóa trị (II) nhôm oxit gồm công thức hóa học là:

A. Al2O3

B. Al3O2

C. Al
O3

D. Al2O

Câu 6. Trong phương pháp hóa học của hiđrô sunfua (H2S) với khí sunfurơ (SO2), hóa trị của sulfur lần lượt là:


A. I cùng II

B. II với IV

C. II và VI

D. IV với VI

Câu 7. quy trình nào sau đây là xảy hiện tượng lạ hóa học:

A. Muối ăn uống hòa vào nước.

B. Đường cháy thành than cùng nước

C. Cồn bay hơi

D. Nước dạng rắn thanh lịch lỏng

Câu 8. hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?

A. Nhôm nung lạnh chảy để đúc xoong, nồi…

B. Than nên đập vừa bé dại trước khi đưa vào nhà bếp lò.

C. đụng để vào lọ không bí mật bị bay hơi.

D. Trứng để lâu ngày sẽ ảnh hưởng thối.

Câu 9: hiện tượng hoá học khác với hiện tượng lạ vật lý là:

A. Chỉ thay đổi về trạng thái.

B. Có sinh ra chất mới.

C. Biến đổi về hình dạng.

D. Trọng lượng thay đổi.

Câu 10. Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

A. 3. 1023

B. 6. 1023

C. 9. 1023

D. 12.1023

Câu 11. 1,5 mol phân tử khối của hợp chất Ca
CO3 bao gồm số phân tử là:

A. 2. 1023

B. 3. 1023

C. 6. 1023

D. 9. 1023

Câu 12. chất khí A có d
A/H2 = 14 công thức hoá học tập của A là:

A. SO2

B. CO2

C. NH3

D. N2

Câu 13: khối lượng của 1 mol Cu
O là:

A. 64g

B. 80g

C. 16g

D. 48g

Câu 14: Thể tích của 2 mol phân tử H2 (ở đktc) là:

A. 44,8 lít

B. 22,4 lít

C. 11,2 lít

D. 5,6 lít

Câu 15: tỉ lệ % khối lượng của các nguyên tố Ca, C, O trong Ca
CO3 thứu tự là:


A. 40%, 40%, 20%

B. 20%, 40%, 40%

C. 40%, 12%, 48%

D. 10%, 80%, 10%

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Phát biểu ngôn từ định khí cụ bảo toàn khối lượng.

Áp dụng: Nung 10,2g đá vôi (Ca
CO3) sinh ra 9g vôi sống với khí cacbonic

a. Viết phương pháp về khối lượng.

b. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra.

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a. Nhôm + Khí ôxi → Nhôm ôxit.

b. Natri + Nước → Natri hiđrôxit + Khí Hiđrô

Câu 3 (1 điểm): Cho 13 gam Kẽm công dụng vừa đủ với axit clohiđric theo phương trình

Zn + HCl → Zn
Cl2 + H2

a. Tính số mol Zn cùng lập phương trình phản bội ứng trên.

b. Tính thể tích khí H2 thoát ra (đktc).

c. Tính khối lượng axit clohiđric (HCl) đã cần sử dụng cho phản ứng trên.

(Cho KLNT: Ca = 40; C = 12; O = 16; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5)

(Hóa trị: Al (III); O(II); Na(I); H(I))

Đáp án đề thi học kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) Mỗi câu đúng 0,33 điểm, 2 câu đúng 0,7 điểm, 3 câu đúng 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

C

C

B

A

B

B

D

B

A

D

D

B

A

C

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu

Nội dung bắt buộc đạt

Điểm

1

- phát biểu đúng nội dung định cơ chế bảo toàn trọng lượng được

- Áp dụng:

a. M
Ca
CO3 = m
Ca
O + m
CO2

b. M
CO2 = m
Ca
CO3 – m
Ca
O = 10,2 – 9 = 1,2 g

1

0.5

0.5

2

a. 4Al + 3O2 → 2Al2O3

b. 2Na + 2H2O → 2Na
OH + H2

1

1

3

a. Số mol Zn: n
Zn = m/M = 0,2 mol

Lập phương trình phản bội ứng trên.

Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2

1mol 2mol 1mol 1mol

0,2 mol 0,4 mol 0,2 mol 0,2 mol

b. N
H2 = n
Zn = 0,2 mol

Thể tích khí H2 bay ra (đktc). V = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

c. Cân nặng axit clohiđric (HCl) đã cần sử dụng cho phản bội ứng trên.

n
H2 = 2n
Zn = 0,4 mol

m
HCl = n.M = 0,4.36,5 = 14,6 g

0.25

0.25

0.25

0.25


Ma trận đề hi học kì 1 Hóa 8

Tên công ty đề

(nội dung, chương…)

Các mức độ nhấn thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất-nguyên tử - phân tử

- cấu trúc nguyên tử.

- Biết đơn chất, hợp chất.

- Biết xác định công thức hóa học và hóa trị.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

6 c

20%

6 c

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hóa học

- Sự khác biệt giữa hiện tượng hóa học và hiện tượng vật lí

Phát biểu câu chữ định mức sử dụng bảo toàn khối lượng. Viết cách làm và tính khối lượng.

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

1 c

20%

1 c

20%

5 c

50%

Chủ đề 3

Mol và đo lường và tính toán hóa học

-Xác định số nguyên tử, số phân tử, tỉ khối hóa học khí, thể tích chất khí.

- Tính khối lượng, thể tích và phần trăm về khối lượng.

- Tính số mol, tính thể tích cùng tính khối lượng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

3 c

10%

1 c

10%

7 c

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12 c

4 đ

40%

4 c

3 đ

30%

1 c

2 đ

20%

1 c

1 đ

10%

18 c

10đ

100%

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1

Đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào phần lớn đáp án nhưng mà em chỉ ra rằng đúng nhất:

1. Hạt nhân nguyên tử được tạo nên bởi?

A. Proton, nơtron.B. Proton, electron.C. Electron.D. Electron, nơtron.

2. Tính chất nào dưới đây cho ta biết kia là chất tinh khiết?

A. Ko màu, không mùi.B. Bao gồm vị ngọt, mặn hoặc chua.C. Ko tan trong nước.D. Lúc đun thấy sôi ở nhiệt độ xác định

3. Cho các chất tất cả công thức chất hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, Na
NO
3, SO3. Dãy công thức tất cả cáchợp chất là?

A. Na,O3,Cl2.B. CO2, Na
NO3, SO3.c. Na,Cl2,CO2.D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) với PO4(III) vậy công thức hóa học tập đúng

A. Ca
PO4.B.Ca3PO4.C.Ca3(PO4)2.D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng kỳ lạ nào là hiện tượng lạ vật lí?


A. Đập đá vôi sắp tới vàolònung.B. Có tác dụng sữa chua.C. Muối hạt dưa cải.D. Fe bị gỉ.

6. Mang lại phương trình chất hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Hóa học tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.B.H2SO4.C. H2O, H2SO4.D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong ko khí, thu được 16g đồng (II) oxit Cu
O. Cân nặng của
oxi gia nhập phản ứng là?

A. 1,6g.B. 3,2 g.C. 6,4 g.D. 28,8 g.

8. Khí lưu huỳnh đioxit SO2nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí oxi bao nhiêu lần?

A. Nặng rộng 2 lần.B. Nặng rộng 4 lần.C. Khối lượng nhẹ hơn 2 lần.D. Nhẹ nhàng hơn 4 lần.

9. Làm phản ứng nào tiếp sau đây được thăng bằng chưa đúng?

A. Ca
O + H2O→Ca(OH)2.B. S + O2 → SO2.C. Na
OH + HCl →Na
Cl+ H2O.D. Cu(OH)2 + 2HCl → Cu
Cl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g fe

A. 0,1mol.B. 0,2 mol.C. 0,21 mol.D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.B.O3.C. 3O2.D. 2O3.

12. Dãy hóa học nào sau đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.B. Sắt, lưu giữ huỳnh, Cacbon, Nhôm.C. Cacbon, giữ huỳnh,Photpho,Oxi.D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với câu chữ ở cột B làm sao để cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. đụng để vào lọ không kín bị cất cánh hơi.

a. Hóa học tinh khiết.

………

2. Đốt than trong không khí.

b. 170 đv
C.

………

3. Ag
NO3 bao gồm phân tử khối bằng

c. Hiện tượng lạ vật lí.

………..

4. Nước đựng là

d. Hiện tượng lạ hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học những phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →Ba
O.

B. KCl
O3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + teo →Fe + CO2.

D. Al+ Cu
SO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): đến 4,8 g sắt kẽm kim loại Magie chức năng hết với hỗn hợp axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →Mg
Cl2 + H2.

a. Lập phương trình chất hóa học của làm phản ứngtrên.

b. Tính khối lượng Magie clorua Mg
Cl2 sản xuất thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Câu 4 (1 điểm): Một oxit của lưu huỳnh gồm thành tỷ lệ của diêm sinh là một nửa và Oxi là 50%. Biết oxit này có cân nặng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm phương pháp hóa học của oxit đó.

Cho biết nguyên tử khối: O=16, Cu=64, Mg=24, Fe=56, Cl=35,5, Ag =108, N=14.

Đáp án đề thi học kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM: 3đ

Mỗi phương án trả lời đúng = 0,25 đ

Câu123456789101112
Đáp ánADBCADBADBCA

II. TỰ LUẬN: 7 đ

Câu

Nội dung

Điểm

1

Mỗi ý đúng 0,25đ

1-c; 2-d; 3-b; 4-a

1 Đ

2

Mỗi PTHH cân đối đúng: 0,5 đ

a. 2Ba + O2 →2Ba
O.

b. 2KCl
O3 →2KCl + 3O2.

c. Fe3O4 + 4CO → 3 fe + 4CO2.

d. 2Al + 3Cu
SO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

2 Đ

3

Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2 (1)

nMg 4,8 = 0,2 (mol) Theo (1): n
H2 = n
Mg
Cl2 = n
Mg = 0,2 mol

24

Khối lượng Magie clorua Mg
Cl2 chế tạo ra thành m
Mg
Cl2 = 0,2. 95= 19 (g)

Thể tích H2:

VH2 = n.22,4

= 0,2.22,4

= 4,48 (lit)

3,0 Đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,75 đ

0,75 đ

4

Đặt CTHH: Sx
Oy

Ta có: 32x = 16 y = 64 .

50 50 100

Suy ra x=1; y =2 Vậy CTHH là SO2.

1 Đ


* Ghi chú học viên giải bằng phương pháp khác nếu như đúng vẫn lấy điểm tối đa.

* hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

- Ôn tập lại kiến thức bài đã học.

- chuẩn bị bài tiếp theo.

Ma trận đề thi Hóa 8 học tập kì 1

Nội dung loài kiến thứcMỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỘNG
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng ở tại mức độ cao hơn
TN TL TN TLTN TLTN TL

Chất- Nguyên tử- Phân tử

- nhận ra được một số trong những tính hóa học của chất. Khái niệm chất lượng nguyên hóa học và lếu láo hợp.

- nhận ra được cấu trúc của nguyên tử.

- biệt lập được solo chất và hợp chất.

- Tính được phân tử khối của chất.

.Lập được cách làm hóa học tập của một đúng theo chất.

Số câu hỏi

2

1

2

1

1

7

Số điểm

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

1,75

17,5%

Phản ứng hoa học.

- nhận thấy được sự thay đổi chất, sự thay đổi thuộc hiện tượng kỳ lạ vật lí và hiện tượng hóa học.

- nhận biết được chất tham gia và hóa học sản phẩm.

- Biết áp dụng được định mức sử dụng bảo toàn khối lượng để tính trọng lượng của những chất.

- biết phương pháp lập PTHH.

- Nêu được ý nghĩa của PTHH.

- Viết được PTHH của một bội phản ứng hóa học.

.

Số câu hỏi

3

1

1

2

1

1

9

Số điểm

0,75

0,5

0,25

2

0,25

0,5

4,25 đ

42,5%

Mol và giám sát và đo lường hoá học

- hiểu rằng cách đối chiếu tỉ khối của những chất với nhau, tỉ khối của một chất so với ko khí.

- Tính được số mol của một chất.

- tra cứu thành phần xác suất của nguyên tố khí biết CTHH.

- làm cho được bài xích tập tính khối lượng, thể tích của một hóa học theo phương trình hóa học.

- Giải được bài xích tập xác minh CTHH của hòa hợp chất khi biết thành phần % của những nguyên tố trong đúng theo chất.

Số câu hỏi

1

1

2

1

5

Số điểm

0,25

0,25

2,5

1

4

40%

Tổng số câu

5

2

4

3

3

3

1

21 câu

Tổng số điểm

1,25 đ

0,75 đ

1 đ

2,25 đ

0,75 đ

3 đ

1 đ

10 đ

20%

32,5%

37,5%

10%

100%

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học kì 1

Phần 1. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài xích làm

Câu 1. hiện tượng lạ hoá học khác với hiện tượng vật lý là :

A. Chỉ đổi khác về trạng thái.B. Chuyển đổi về hình dạng.C. Gồm sinh ra chất mới.D. Cân nặng thay đổi.

Xem thêm: Vẽ Hình Xăm Đơn Giản - 3 Cách Tự Xăm Hình Đơn Giản Nhất Tại Nhà 2022

Câu 2. Phương trình đúng của photpho cháy trong ko khí, biết sản phẩm tạo thành là P2O5

A. P. + O2→ P2O5B. 4P + 5O2→ 2P2O5C. P + 2O2→ P2O5D. Phường + O2→ P2O3

Câu 3. vào nguyên tử những hạt với điện là:

A. Nơtron, electron.B. Proton, electron.C.Proton, nơtron, electron.D. Proton, nơtron.

Câu 4. Phân tử khối của hợp chất CO là:

A. 28 đv
CB. 18 đv
CC. 44 đv
CD. 56 đv
C

Câu 5. trong hợp hóa học Ax
By . Hoá trị của A là a, hoá trị của B là b thì phép tắc hóa trị là:

A. A.b = x.y
B. A.y = b.x
C. A.A= b.BD. A.x = b.y

Câu 6. Đốt cháy 3,2g sulfur trong oxi sau bội nghịch ứng chiếm được 5,6g lưu hoàng trioxit. Trọng lượng oxi thâm nhập là :

A. 2,4g
B . 8,8g
C. 24g
D. Quanh đó được

Câu 7. trong các chất sau hãy cho thấy dãy làm sao chỉ tất cả toàn đối chọi chất?

A. Fe(NO3), NO,C, S B. Mg, K, S, C, N2B. Fe, NO2 , H2O D. Cu(NO3)2, KCl, HCl

Câu 8. cho biết hiện tượng xẩy ra khi cho 1 ít tinh thể dung dịch tím vào ly nước để yên, không khuấy?

A. Tinh thể thước tím giữ nguyên ở đáy ống nghiệm
B. Tinh thể dung dịch tím tan dần dần trong nước
C. Tinh thể thuốc tím rộng phủ dần trong nước
D. Nước vào cốc tất cả độ đậm nhạt khác nhau (phần dưới đậm hơn)E. Cả C với D

Phần II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Lập phương trình hóa học cho những phản ứng sau:

*

*

*

*

Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng trên?

Câu 2 : (3 điểm) cho 5,4 gam nhôm tính năng vừa đầy đủ với khí oxi nhận được nhôm oxit theo phương trình hóa học sau: .

a) Tính khối lượng nhôm oxit (Al2O3) tạo ra thành.

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) gia nhập phản ứng.

(Cho nguyên tử khối: C=12, O=16, Al=27)

Đáp án đề thi Hóa 8 học kì 1

I. Trắc nghiệm

Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm 8 = 4 điểm

Câu12345678
Đáp ánCBBADABE

.............

Ma trận đề thi Hóa 8 học tập kì 1

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

lever thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất, Nguyên tử, Phân tử

-Cấu tạo ra nguyên tử.

-Tính phân tử khối của hòa hợp chất.

-Viết được phép tắc hóa trị.

- riêng biệt được 1-1 chất, đúng theo chất

Số câu

Số điểm

tỉ lệ thành phần %

1

0,5

5%

3

1,5

15%

4

2

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hoá học

Phân biệt được hiện tượng hóa học tập và hiện tượng kỳ lạ vật lí.

- Viết được PTPỨ đúng

- Lập phương trình hóa học.

Chỉ ra tỉ lệ thành phần số nguyên tử, phân tử

Tính được cân nặng của một hóa học trong bội phản ứng khi biết khối lượng của những chất còn lại.

Bộ đề thi học kì 1 môn chất hóa học lớp 8 năm học 2023 được Vn
Doc biên soạn tổng hơp lại là các đề thi thân học kì 1 Hóa 8 bên trên cả nước, những dạng cấu tạo đề thi dưới dạng vẻ ngoài trắc nghiệm, thắc mắc tự luận, giúp reviews đúng năng lực đối tượng người dùng học sinh. 


Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Hóa số 1

PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNGTRƯỜNG trung học cơ sở MINH HÒAĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌCMôn: hóa học - Lớp: 8Thời gian: 45 phút

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Hãy cho biết thêm thế làm sao là 1-1 chất? thích hợp chất?

b) trong các các cách làm hóa học sau: CO2, O2, Zn, Ca
CO3, cách làm nào là công thức của 1-1 chất? bí quyết nào là bí quyết của hợp chất?

Câu 2 (1,0 điểm): Lập phương pháp hóa học với tính phân tử khối của:

a) sắt (III) và O.

b) Cu (II) cùng PO4 (III).

Câu 3 (3,0 điểm)

a) nỗ lực nào là phản bội ứng hóa học? Làm vậy nào để biết tất cả phản ứng chất hóa học xảy ra?


b) kết thúc các phương trình hóa học cho những sơ đồ sau:

Al + O2 Al2O3

Na3PO4 + Ca
Cl2 → Ca3(PO4)2 + Na
Cl

Câu 4 (2,0 điểm)

a) Viết bí quyết tính cân nặng chất, thể tích chất khí (đktc) theo số mol chất.

b) Hãy tính cân nặng và thể tích (đktc) của 0,25 mol khí NO2.

Câu 5 (1,0 điểm): xác định công thức hóa học của hợp hóa học tạo bởi vì 40% S, 60% O. Trọng lượng mol của hợp chất là 80 gam.

Câu 6 (1,0 điểm): khi đốt dây sắt, sắt phản bội ứng cháy với oxi theo phương trình:

3Fe + 2O2 Fe3O4

Tính thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để làm phản ứng hoàn toàn với 16,8 gam Fe.

(Cho: sắt = 56; Cu = 64; p. = 31; O = 16; N = 14; O = 16)

Đáp án đề thi học kì 1 hóa 8 - Đề số 1

Câu 1. 

Đơn chất là số đông chất tạo do 1 nguyên tố hóa học.

Hợp chất là đầy đủ chất tạo do 2 nguyên tố hóa học trở lên.

Công thức của đối chọi chất: O2, Zn

Công thức của đúng theo chất: CO2, Ca
CO3.

Câu 2

Fe2O3 = 2.56 + 3.16 = 160 (đvc)

Cu3(PO4)2 = 3.64 + 2(31 + 4.16) = 382 (đvc)

Câu 3

a) định nghĩa phản ứng hóa học: vượt trình thay đổi chất này thành chất khác gọi là bội nghịch ứng hóa học.

* vết hiệu nhận ra có phản nghịch ứng xảy ra: Chất mới tạo thành có đặc điểm khác cùng với chất ban đầu về trạng thái, color sắc, ... Sự tỏa nhiệt độ và phát sáng cũng rất có thể là tín hiệu của phản nghịch ứng.


b) từng phương trình viết đúng: 1,0 điểm

4Al + 3O2 2Al2O3

2Na3PO4 + 3Ca
Cl2 → Ca3(PO4)2 + 6Na
Cl

Câu 4

a) Viết đúng mỗi phương pháp tính

Công thức tính cân nặng khi biết số mol: m = n x M (gam).Công thức tính thể tích chất khí (đktc) lúc biết số mol: V = n x 22,4 (lít).

b)

m
NO2 = 0,25 x 46 = 11,5 gam.

VNO2 = 0,25 x 22,4 = 5,6 lít.

Câu 5

Khối lượng từng nguyên tố trong 1 mol hòa hợp chất:

n
S = (40% x 80)/100% = 32 gam; n
O = 80 – 32 = 48 gam

Số mol nguyên tử từng nguyên tố có trong 1 mol đúng theo chất:

n
S = 32 : 32 = 1 mol; n
O = 48 : 16 = 3 mol

CTHH của vừa lòng chất: SO3

Câu 6

n
Fe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

Theo PTHH: 3 mol sắt phản ứng hết với 2 mol O2

Vậy: 0,3 mol sắt phản ứng không còn với x mol O2

x = 0,2 mol

VO2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Hóa - Đề số 2

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNHTRƯỜNG thcs THÁI BÌNHĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: HÓA HỌC 8Thời gian 45 phút

I. Lí thuyết: (5,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Nêu khái niệm nguyên tử là gì? Nguyên tử có cấu trúc như vắt nào?

Câu 2: (1,0 điểm) Nêu khái niệm 1-1 chất là gì? Hợp chất là gì? mang lại ví dụ minh họa?

Câu 3: (1,0 điểm) bí quyết hóa học Cu
SO4 mang lại ta biết ý nghĩa gì? (Biết Cu = 64; S = 32; O = 16)

Câu 4: (1,0 điểm)

a. Khi cho một mẩu vôi sinh sống (có thương hiệu là canxi oxit) vào nước, thấy nước rét lên, thậm chí hoàn toàn có thể sôi lên sùng sục, mẩu vôi sống tan ra. Hỏi bao gồm phản ứng hóa học xẩy ra không? bởi vì sao?

b. Viết phương trình hóa học bằng văn bản cho làm phản ứng tôi vôi, biết vôi tôi chế tạo thành mang tên là canxi hiđroxit

Câu 5: (1,0 điểm) Nêu tư tưởng thể tích mol của chất khí? cho biết thể tích mol của các chất khí nghỉ ngơi đktc?


II. Bài tập: (5,0 điểm)

Câu 6: (2,0 điểm) đến sơ đồ của những phản ứng sau:

a. Na + O2 - - -- > Na2O

b. KCl
O3 - - - - > KCl + O2 ↑

Hãy viết thành phương trình hóa học và cho thấy thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong những phương trình hóa học lập được

Câu 7: (1,0 điểm) Để chế tạo mỗi quả pháo hoa nhằm ship hàng cho các chiến sĩ biên phòng giữ lại gìn biên thuỳ hải hòn đảo ở Quần đảo Trường sa đón xuân về, bạn ta bỏ vào hết 600 gam sắt kẽm kim loại Magie (Mg), lúc pháo cháy trong khí oxi (O2) ra đời 1000 gam Magie oxit (Mg
O)

a. Viết công thức về trọng lượng của phản ứng?

b. Tính khối lượng khí oxi (O2) tham gia phản ứng?

Câu 8: (2,0 điểm) Hợp hóa học A bao gồm tỉ khối đối với khí oxi là 2.

a. Tính cân nặng mol của thích hợp chất?

b. Hãy cho thấy 5,6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng là từng nào gam?

Đáp án đề thi học tập kì 1 hóa 8 - Đề số 2

Nội dung

Điểm

I. Lý thuyết

 

Câu 1

- Nguyên tử là hạt vô cùng bé dại và th-nc về điện.

- Nguyên tử có hạt nhân có điện tích dương và vỏ tạo vị một hay những electron với điện tích âm.

 

0,5 điểm

0,5 điểm

 

Câu 2

- Đơn hóa học là mọi chất tạo cho từ một thành phần hóa học

Ví dụ: Cu; H2

- Hợp hóa học là rất nhiều chất tạo cho từ nhì nguyên tố hóa học trở lên

Ví dụ: H2O; H2SO4

 

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 3

- phương pháp hóa học tập Cu
SO4 mang lại ta biết:

- yếu tắc Cu; S; O khiến cho chất

- Trong đúng theo chất bao gồm 1Cu; 1S; 4O

- Phân tử khối: 64 + 32 + 16.4 = 160(đv
C)

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 4

a. Có xảy ra phản ứng hóa học bởi vì miếng vôi sinh sống tan, phản bội ứng lan nhiệt những làm nước sôi.

b. Phương trình chữ: can xi oxit + nước → canxi hiđroxit

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 5

- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó.

- Ở đktc, thể tích mol của những chất khí đều bằng 22,4 lít

0,5 điểm

0,5 điểm

II. Bài tập

 

Câu 6

a. 4Na + O2 2Na2O

Có tỉ lệ: Số nguyên tử Na: Số phân tử O2: Số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2

b. 2KCl
O3 2KCl + 3O2

Có tỉ lệ: Số phân tử KCl
O3: Số phân tử KCl: Số phân tử O2 = 2 : 2 : 3

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 7

a) Áp dụng theo định nguyên tắc bảo toàn khối lượng, ta bao gồm công thức về khối lượng của phản bội ứng

m
Mg + m
O2 = m
Mg
O

b) cân nặng khí oxi tham gia phản ứng:

=> m
O2 = m
Mg
O - m
Mg

= 1000 - 600

= 400 (gam)

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

Câu 8

a) cân nặng mol của hợp hóa học A là:

MA = d
A/O2.MO2

= 2 . 32 = 64 (gam)

b) Số mol của hợp chất A là:

n
A = V/22,4 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

Khối lượng của 5,6 lít khí A (ở đktc) là:

m
A = n.MA

= 0,25 . 64

= 16 (gam)

 

1,0 điểm

 

 

0,5 điểm

 

 

0,5 điểm


Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Hóa - Đề số 3

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC 8

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm).

Chọn lời giải đúng nhất trong số phương án vấn đáp sau.

Câu 1. những nguyên tử của và một nguyên tố hóa học gồm cùng:

A. Số proton trong hạt nhân.

B. Số nơtron

C. Số điện tử trong hạt nhân

D. Khối lượng

Câu 2. hiện tượng kỳ lạ nào sau đấy là hiện tượng hóa học?

A. Nhôm nung lạnh chảy nhằm đúc xoong, nồi...

B. Than phải đập vừa nhỏ tuổi trước khi gửi vào phòng bếp lò.

C. động để trong lọ không kín đáo bị cất cánh hơi.

D. Trứng nhằm lâu ngày sẽ ảnh hưởng thối.

Câu 3. Trong bí quyết hóa học tập của hiđrô sunfua (H2S) với khí sunfurơ (SO2), hóa trị của lưu huỳnh lần lượt là:

A. I cùng II

B. II và IV

C. II với VI.

D. IV cùng VI

Câu 4. hỗn hợp khí bao gồm khí O2 với khí CO2 bao gồm tỉ khối đối với khí Hiđrô là 19, yếu tắc % các khí trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 60%; 40%

B. 25%; 75%

C. 50%; 50%

D. 70%; 30%

II. Trường đoản cú luận (8,0 điểm).

Câu 5. chấm dứt các phương trình hóa học sau:

? + O2 → Al2O3

Fe + ? → Fe
Cl3

Na + H2O → Na
OH + H2

? + HCl → Zn
Cl2 + H2

Cx
Hy + O2 → CO2 + H2O

Câu 6. Lập phương pháp hóa học của hợp chất tất cả Al(III) link với Cl(I). Tính thành phần xác suất theo cân nặng các yếu tắc trong hợp chất đó?

Câu 7. a) Tính khối lượng, thể tích (ở đktc) và số phân tử CO2 tất cả trong 0,5 mol khí CO2?

b) Đốt cháy hoàn toàn m gam hóa học X yêu cầu dùng 4,48 lít khí O2 (đktc) chiếm được 2,24 lít CO2 (đktc) với 3,6 gam H2O. Viết sơ thiết bị phản ứng và tính khối lượng chất thuở đầu đem đốt?

(Cho biết: C = 12, O = 16, S = 32, H = 1, Al = 27, Cl = 35,5)

...............................Hết..........................

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Hóa số 4

Phần 1: thắc mắc trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng tốt nhất (0,3đ)

Câu 1. Hạt nhân được cấu trúc bởi:

A. Notron với electron

B. Proton cùng electron

C. Proton với nơtron

D. Electron

Câu 2. chất nào dưới đây là đơn chất?

A. Muối hạt ănB. Khí oxiC. ĐườngD. Axit sunfuric

Câu 3. Trong P2O5, p. Hóa trị mấy

A. IB. IIC. IVD. V

Câu 4. Hiện tượng như thế nào sau đấy là hiện tượng hóa học?

A. Nước hâm sôi để vào phòng đá tủ lạnh, kế tiếp thấy nước đông cứng

B. Hòa tan một không nhiều vôi sinh sống vào nước

C. Sáng sớm thấy sương mù

D. Mở chai nước khoáng giải khát thấy bong bóng khí bay ra

Câu 5. Khí nitơ công dụng với khi hidro tạo thành khí amoniac NH3. Phương trình chất hóa học của bội phản ứng trên là:

A. N + 3H → NH3

B. N2 + 6H → 2NH3

C. N2 + 3H2 → 2NH3

D. N2 + H2 → NH3

Câu 6. Từ phương pháp hóa học tập Fe(NO3)2 cho biết ý nghĩa nào đúng?

(1) thích hợp chất bởi vì 3 nhân tố Fe, N, O chế tác nên

(2) phù hợp chất vì chưng 3 nguyên tử Fe, N, O chế tạo ra nên

(3) có 1 nguyên tử Fe, 2 nguyên tử N và 3 nguyên tử O


(4) Phân tử khối bằng: 56 + 14.2 + 16.6 = 180 đv
C

A. (1), (3), (4)

B. (2), (4)

C. (1), (4)

D. (2), (3), (4)

Câu 7. phối hợp 3,6 gam Mg vào 10,95 gam axit clohidric HCl thu được magie clorua Mg
Cl2 và 0,6 g H2. Tính khối lượng của magie clorua?

A. 13,95 gamB. 27,9 gamC. 14,5 gamD. 9,67 gam

Câu 8. Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao lần

A. Nặng rộng không khí 2,2 lần

B. Khối lượng nhẹ hơn không khí 3 lần

C. Nặng hơn không khí 2,4 lần

D. Nhẹ nhàng hơn không khí 2 lần

Câu 9. Tính %m
K tất cả trong phân tử K2CO3

A. 56, 502%B. 56,52%C. 56,3%D. 56,56%

Câu 10. tuyên bố nào dưới đây không đúng về làm phản ứng hóa học?

A. Bội phản ứng hóa học xẩy ra sự thay đổi liên kết giữa những nguyên tử

B. Khi phản ứng chất hóa học xảy ra, lượng chất tham ngày càng tăng dần theo thời gian phản ứng.

C. Một số trong những phản ứng hóa học nên xúc tác để phản ứng xảy ra nhanh hơn.

D. Chất kết tủa hoặc chất khí bay lên là dấu hiệu thể hiện phản ứng chất hóa học xảy ra.

Phần 2. Trường đoản cú luận (7 điểm) 

Câu 1. chọn hệ số tương thích để cân bằng những phản ứng sau:

1) Fe
O + HCl → Fe
Cl2 + H2O

2) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

3) Cu(NO3)2 + Na
OH → Cu(OH)2 + Na
NO3

4) p. + O2 → P2O5

Câu 2. Hãy tính:

a) Số mol CO2 gồm trong 11g khí CO2 (đktc)

b) Số gam của 2,24 lít khí SO2 (đktc)

c) Số gam của của 0,1 mol KCl
O3

d)Thể tích (đktc) của 9.1023 phân tử khí H2

Câu 3. Một hợp hóa học X của S với O bao gồm tỉ khối so với không khí là 2,207

a) Tính MX

b) Tìm công thức hóa học của hợp chất X biết yếu tố S chiếm một nửa khối lượng.

Câu 4. diêm sinh (S) cháy trong ko khí hình thành khí sunfurơ (SO2). Phương trình hoá học tập của phản bội ứng là S + O2 → SO2. Hãy cho biết:

a) gần như chất gia nhập và tạo thành trong làm phản ứng trên, hóa học nào là solo chất, chất nào là vừa lòng chất? bởi sao?

b) Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1,5 mol nguyên tử lưu giữ huỳnh.

c) Khí sunfurơ nặng nề hay nhẹ nhàng hơn không khí?

.......................Hết.........................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 hóa 8 năm học tập 2021 - 2022 Đề 4

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan

1 C2 B3 D4 B5 C
6 A7 A8 A9 B10 B

Câu 1. 

1) Fe
O + 2HCl → Fe
Cl2 + H2O

2) Fe2O3 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O

3) Cu(NO3)2 + 2Na
OH → Cu(OH)2 + 2Na
NO3

4) 4P + 5O2 → 2P2O5

Câu 2.

a) Số mol CO2 có trong 11g khí CO2 (đktc)

n
CO2 = 11/44 = 0,25 mol

b) Số gam của 2,24 lít khí N2O5 (đktc)

n
N2O5 = 2,24/22,4 = 0,1 mol => m
N2O5 = 0,1.108 = 10,8 gam

c) Số gam của của 0,1 mol KCl
O3

m
KCl
O3 = 0,1. 122,5 = 12,15 gam

d)Thể tích (đktc) của 9.1023 phân tử khí H2

n
H2 = 9.1023/6.1023 = 1,5 mol => V = 1,5.22,4 = 33,6 lít

Câu 3. 

a) Phân tứ khối của hợp hóa học X bằng: d
M/29 = 2,207 => M = 2,207.29 = 64

b) Gọi cách làm của thích hợp chát X là Sx
Oy

*

Câu 4.

Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí ra đời khí sunfurơ (SO2). Phương trình hoá học của phản bội ứng là S + O2 → SO2. Hãy đến biết:

a) các chất thâm nhập và sản xuất thành trong phản ứng trên, hóa học nào là đơn chất, chất nào là vừa lòng chất? vì sao?

Chất tham gia: S, O2 

Đơn chất: S, O2 

Hợp chất: SO2

Đơn chất là bao gồm 1 hay nhiều nguyên tử của 1 nguyên tố chế tác thành

b) 

Phương trình hóa học: S + O2 → SO2

Theo phương trình: 1mol 1mol 

Theo đầu bài bác 1,5 mol x mol 

=> n
S = n
O2 = 1,5 mol => VO2 = n.22,4 = 1,5.22,4 = 33,6 lít

Khí SO2 nặng rộng không khí: d
SO2/29 = 64/29 = 2,2 lần

Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 5

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm).

Em nên lựa chọn đáp án đúng trong những câu sau.

Câu 1. dãy nào gồm những chất là hòa hợp chất?

A. Ca
O; Cl2; CO; CO2

B. Cl2; N2; Mg; Al

C. CO2; Na
Cl; Ca
CO3; H2O

D. Cl2; CO2; Ca(OH)2; Ca
SO4

Câu 2. Hóa trị của Nitơ vào hợp chất đi nitơ oxit (N2O) là?

A. I

B. II

C. IV

D. V

Câu 3. Magie oxit gồm CTHH là Mg
O. CTHH của magie cùng với clo hóa trị I là?

A. Mg
Cl3

B. Cl3Mg

C. Mg
Cl2

D. Mg
Cl

Câu 4. hiện nay tượng thay đổi nào dưới đấy là hiện tượng hóa học?

A. đèn điện phát sáng, kèm theo tỏa nhiệt.

B. Hòa tan đường vào nước và để được nước đường.

C. Đung nóng đường, mặt đường chảy rồi chuyển màu đen, bám mùi hắc.

D. Trời nắng, nước bốc hơi hình thành mây.

Câu 5. Cân nặng của 0,1 mol kim loại sắt là?

A. 0,28 gam

B. 5,6 gam

C. 2,8 gam

D. 0,56 gam

Câu 6. đến phương trình chất hóa học sau: C + O2 → CO2. Tỉ trọng số mol phân tử của C phản ứng với số mol phân tử oxi là?

A. 1 : 2

B. 1: 4

C. 2: 1

D. 1: 1

II. Phần tự luận. (7,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm) Em hãy lập PTHH cho những sơ thiết bị phản ứng sau?

1. Na
OH + Fe2(SO4)3 ---> Fe(OH)3 + Na2SO4

2. Mg + Ag
NO3 ---> Mg(NO3)2 + Ag

3. Na + O2 ---> .........

4. ......... + HCl ---> Al
Cl3 + .......

Câu 2. (1,5 điểm) Em hãy tính cân nặng của:

a) 0,05 mol sắt từ oxit (Fe3O4)

b) 2,24 lít khí diêm sinh đi oxit SO2 ngơi nghỉ đktc.

Câu 3. (2,5 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam cacbon trong không khí sinh ra khí cacbon đi oxit (CO2).

a. Viết PTHH của phản nghịch ứng. Biết cacbon đang phản ứng cùng với oxi trong không khí.

b. Tính thể tích khí oxi trong không khí vẫn tham gia bội phản ứng và thể tích khí cacbon đi oxit sinh ra? Biết thể tích các chất khí đo sinh sống đktc.

c. Ở nước ta, nhiều phần người dân đều sử dụng than (có thành phần chính là cacbon) làm nhiên liệu cháy. Trong quy trình đó, có mặt một lượng béo khí thải cacbon đi oxit gây hiệu ứng đơn vị kính, độc hại môi trường không khí. Em hãy đề suất giải pháp nhằm tiêu giảm khí thải cacbon đi oxit trên? Giải thích?

(Cho sắt = 56; C = 12; O = 16; S = 32)

Đáp án Đề thi học tập kì 1 hóa 8 năm học tập 2021 - 2022 Đề 5

I. Phần trắc nghiệm. (3,0 điểm)

Với mỗi câu đúng, học viên được 0,5 điểm.

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CACCBD

II. Phần từ bỏ luận. (7,0điểm)

 

Đáp án

Điểm

Câu 1

6Na
OH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Mg + 2Ag
NO3 → Mg(NO3)2+ 2 Ag

4 mãng cầu + O2 → 2Na2O

Học sinh viết đúng CTHH của Na2O

-Học sinh cân bằng đúng PTHH

2 Al + 6HCl → 2Al
Cl3+ 3H2

- học sinh xác định đúng Al cùng H2

- học sinh cân bởi đúng PTHH.

(Trường hợp học viên sai mũi thương hiệu kí hiệu trong PTHH cứ 2 PTHH trừ 0,25 điểm)

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

Câu 2

a) học sinh tính đúng MFe3O4= 3.56 + 4.16 = 232 đv
C

Tính đúng khối lượng m
H2SO4= n.M = 0,05.232 = 1,16g

b) học sinh tính đúng số mol SO2 = 0,1 mol

Tính đúng trọng lượng m = n.M = 0,1.(32 +2.16) = 6,4 g

0,5

 

0,5

0,5

Câu 3. 

HS tính số mol cacbon gồm trong 1,2 g cacbon

m
C = n
C.MC => nc = m
C : MC = 1,2 : 12 = 0,1 mol

a)Viết và cân bằng PTHH: C + O2 → CO2

Tính đúng: Theo PT: 1mol - 1 mol - 1 mol

Theo ĐB: 0,1 mol – 0,1mol – 0,1mol

b) học sinh tính đúng thể tích Oxi với thể tích cacbon đi oxit

Voxi = noxi . 22,4 = 0,1. 22,4 = 2,24 lít

Vcacbonđioxit = ncacbonđioxit.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Học nêu được chiến thuật và giải thích

Nội dung thắc mắc mở, tùy giáo viên mang đến điểm khích lệ học sinh hoặc thêm một điểm của thắc mắc này vào văn bản ở câu khác.

0,25

 

0,25

0,5

 

0,25

 

0,25

1,0

 

Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học tập 2021 - 2022 Đề 6

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan liêu (4 điểm)

Đọc những câu sau và ghi chữ cái đứng trước vào câu trả lời đúng tốt nhất vào bảng sau.

Câu 1: Muốn thu khí NH3 vào trong bình thì thu bằng cách:

A. Đặt úp ngược bình

B. Đặt đứng bình

C. Cách nào thì cũng được

D. Đặt nghiêng bình

Câu 2: Tỉ khối của khí A so với khí nitơ (N2) là 1,675 .Vậy cân nặng mol của khí A tương đương:

A. 45g

B. 46g

C.47g

D.48g

Câu 3: Thành phần phần trăm theo trọng lượng của nguyên tố S trong hợp hóa học SO2 là:

A. 40%

B. 60%

C. 20%

D. 50%

Câu 4: “Chất thay đổi trong bội phản ứng là.........., còn chất new sinh ra gọi là.........”

A. Hóa học xúc tác – sản phẩm

B. Hóa học tham gia – hóa học phản ứng

C. Hóa học phản ứng – sản phẩm

D. Hóa học xúc tác – hóa học tạo thành

Câu 5: Đun lạnh đường, mặt đường chảy lỏng. Đây là hiện tại tượng:

A. Vật lý

B. Hóa học

C. Sinh học

D. Từ nhiên

Câu 6: Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm vày N….. Của khí đó. Từ phù hợp là:

A. Nguyên tử

B. Số mol

D. Khối lượng

D.phân tử

Câu 7: Cho các khí sau: N2, H2, CO, SO2, khí làm sao nặng hơn không khí ?

A. Khí N2

B. Khí H2

C. Khí CO

D. Khí SO2

Câu 8: Số mol của 0,56 gam khí nitơ là:

A. 0,01 mol

B. 0,02 mol

C. 0,025 mol

D. 0,1 mol

Câu 9: Cho phương trình: Cu + O2 → Cu
O. Phương trình thăng bằng đúng là:

A. 2Cu + O2 → Cu
O

B. Cu + O2 → 2Cu
O

C. 2Cu + 2O2 → 4Cu
O

D. 2Cu + O2 → 2Cu
O

Câu 10: vạc biểu làm sao sau đó là đúng ?

A. Thủy tinh nóng chảy thổi thành bình mong là hiện tượng hóa học

B. Bí quyết hóa học của Fe(III) với O(II) là Fe3O2

C. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 mol chất khí hoàn toàn có thể tích là 22,4 lít

D. Nguyên tử cùng loại bao gồm cùng số proton và số nơtron trong hạt nhân

Câu 11: Trong các phương trình sau, phương trình nào cân bằng sai ?

A. 2Fe + 3Cl2 → 2Fe
Cl3

B. 2H2 + O2 → 2H2O

C. 2Al + 3O2 → 2Al2O3 

D. Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1( 1 điểm)Tính số mol của:

a) 142g Cl2;

b) 41,1 g H2SO4;

c) 9.1023 phân tử Na2CO3;

d)16,8 lít khí CO2 (đktc)

Câu 2: (1,5 điểm) Cân bằng các phương trình sau:

a) K + O2 ---> K2O

b) Na
OH + Fe2(SO4)3 ---> Fe(OH)3 + Na2SO4

c) Ba
Cl2 + Ag
NO3 ---> Ag
Cl + Ba(NO3)2

Câu 3 (1,5 điểm) Một hợp chất khí bao gồm thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N với 17,65 % H Hãy cho thấy công thức hóa học của đúng theo chất. Biết đúng theo chất này có tỉ khối với khí hiđro là 8,5.

Câu 4 (1 điểm) Đốt cháy 18g kim loại magie Mg trong không khí thu đuợc 30g hợp chất magie oxit (Mg
O). Biết rằng Mg cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi trong ko khí.

a) Viết bí quyết về khối lượng của phản ứng.

b) Tính khối lượng khí oxi đang phản ứng.

Câu 5 (1 điểm) Hợp chất D bao gồm thành phần là: 7 phần cân nặng nitơ kết phù hợp với 20 phần trọng lượng oxi. Tìm bí quyết hóa học của hợp chất D.

(Biết N = 14; H= 1;C= 12; O= 16; S= 32; Cl= 35,5; mãng cầu = 23)

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết đề thi học tập kì 1 hóa 8 Đề 6

Câu hỏi trắc nghiệm khách hàng quan 

1 A2 C3 D4 C5 A6 D
7 D8 B9 D10 C11 C 

Câu hỏi từ bỏ luận

Câu 1 ( 1 điểm)Tính số mol của:

a) 142g Cl2;

n
Cl2 = 142/71 = 2 mol

b) 41,1 gam H2SO4;

n
H2SO4 = 41,4/98 = 0,422 mol

c) 9.1023 phân tử Na2CO3;

1mol chứa 6.022.1023 ng tử) + 1mol chứa 6.022.1023 ng tử

⇒ 9.1023 phân tử gồm số mol là: 9.1023/6.022.1023 = 1,5 mol

+ n
Na = 1,5.2= 3 mol + n
Na= 1.5.2= 3 mol

+ n
C = 1.5 mol + n
C= 1,5 mol

+ n
O= 1,5.3 = 4,5 mol

d)16,8 lít khí CO2 (đktc)

n
CO2 = 16.8/22,4 = 0,75 mol

Câu 2:

a) 4K + O2 → 2K2O

b) Fe2(SO4)3 + 6Na
OH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

c) Ba
Cl2 + 2Ag
NO3 → Ba(NO3)2 + 2Ag
Cl

Câu 3 (1,5 điểm) 

MA =d
A/H2.MH2 = 8,5.2 =17 gam

Khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp hóa học là:

m
N = (82,35.17)/100 = 14 gam và m
H = (17,65.17)/100 = 3 gam

Số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong một mol hợp hóa học là:

n
N = 14/14 = 1 mol cùng n
H = 3/1 = 3 mol

Vậy cách làm hoá học của hợp chất là NH3

Câu 4 (1 điểm)

a. 

Phương trình hóa học :

2Mg + O2 → 2Mg
O

Áp dụng định quy định bảo toàn khối lượng

Ta có: m
Mg + m
O2 = m
Mg
O

b. 

m
Mg + m
O2= m
Mg
O

→18 + m
O2 = 30 → 18 + m
O2 = 30

⇔ m
O2 = 30 − 18 = 12 (g)

Câu 5 (1 điểm)

Gọi công thức hóa học của của D là Nx
Oy

Vì D bao gồm 7 phần khối lượng N kết phù hợp với 20 phần oxi nên

x: y = 7/14 : 20/16 = 2:5

=> cách làm hóa học tập của D là N2O5

Để xem và cài trọn bộ 15 đề thi học kì 1 hóa 8 năm 2023 mời các bạn ấn links TẢI VỀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *