SYNTHESIS OF CA(OH)2 AND NA2CO3 THROUGH ANION EXCHANGE BETWEEN CACO3 AND NAOH: EFFECT OF REACTION TEMPERATURE

CO3 & Na
OH: effect of reaction temperature - RSC Advances (RSC Publishing)
Jump to lớn main content
Jump khổng lồ site search
*

*

*
Advanced
You vày not have Java
Script enabled. Please enable Java
Script lớn access the full features of the site or access our non-Java
Script page.

Synthesis of Ca(OH)2 và Na2CO3 through anion exchange between Ca
CO3 & Na
OH: effect of reaction temperature†


Marco
Simoni, *a Theodore
Hanein, *a Chun Long
Woo,a Magnus
Nyberg,b Mark
Tyrer, c John L.Provis aand Hajime
Kinoshita*a

* Corresponding authors

a University of Sheffield, Department of Materials Science & Engineering, Sheffield, UK E-mail: marco.simoni.w
sheffield.ac.uk

b CEMEX Asia Research AG, Römerstrasse 13, Brügg 2555, Switzerland

c Collegium Basilea, Hochstrasse 51, Basel CH-4053, Switzerland


The CO2 released upon calcination of limestone accounts for the largest portion of the emissions from the cement, lime, & slaked lime manufacturing industries. Our previous works highlighted the possibility for a no-combustion decarbonisation of Ca
CO3 through reaction with Na
OH solutions lớn produce Ca(OH)2 at ambient conditions, while sequestrating the process CO2 in a stable mineral Na2CO3·H2O/Na2CO3. In this study, the effect of temperature was assessed within the range of 45–80 °C, suggesting that the process is robust & only slightly sensitive lớn temperature fluctuations. The proportioning of the precipitated phases Na2CO3·H2O/Na2CO3 was also assessed at increasing Na
OH molalities and temperatures, with the activity of water playing a crucial role in phase equilibrium. The activation energy (Ea) of different Ca
CO3 : Na
OH : H2O systems was assessed between 7.8 k
J·mol−1 và 32.1 k
J·mol−1, which is much lower than the conventional calcination route. A preliminary energy balance revealed that the chemical decarbonisation route might be ∼4 times less intensive with respect to lớn the thermal one. The present work offers a further understanding of the effect of temperature on the process with the potential khổng lồ minimise the emissions from several energy-intensive manufacturing processes, & correctly assess eventual industrial applicability.

Bạn đang xem: Synthesis of ca(oh)2 and na2co3 through anion exchange between caco3 and naoh: effect of reaction temperature

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O là làm phản ứng hóa học, được Vn
Doc biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm trong nội dung các bài học hóa học 11.... Tương tự như các dạng bài xích tập về dung dịch kiềm. Mời chúng ta cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé.


2. Điều kiện phản ứng CO2 ra Ca(OH)2

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng cho CO2 công dụng với dung dịch Ca(OH)2

Sục khí CO2 qua dung dịch nước vôi vào Ca(OH)2

4. Hiện tượng lạ Hóa học CO2 tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2

 Xuất hiện kết tủa trắng canxi cacbonat (Ca
CO3) làm đục nước vôi trong

5. Vấn đề CO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2

Do ta ko biết thành phầm thu được là muối bột nào nên phải tính tỉ lệ T:

Ca(OH)2 + CO2 → Ca
CO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)

Đặt T = n
CO2 : n
Ca(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ tạo thành muối Ca
CO3

Nếu T = 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2

Nếu 1 3 với Ca(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy gồm kết tủa, thêm Na
OH dư vào thấy gồm kết tủa nữa suy ra có sự tạo ra cả Ca
CO3 cùng Ca(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy gồm kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước thanh lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra tất cả sự sinh sản cả Ca
CO3 cùng Ca(HCO3)2.

6. Bài tập vận dụng minh họa


Câu 1. Cho láo hợp bao gồm Na2O, Ca
O, Mg
O, Al2O3 vào trong 1 lượng nước dư, thu đượcdung dịch X và hóa học rắn Y. Sục khí CO2 cho dư vào dung dịch X, thu được kết tủa là

A. Mg
O.

B. Mg(OH)2.

C. Al(OH)3.

D. Ca
CO3.


Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình phản bội ứng minh họa

Na2O + H2O → 2Na+ + 2OH-

Ca
O + H2O → Ca2+ + 2OH-

Al2O3 + 2OH- →2Al
O2- + H2O

Vậy hỗn hợp X có chứa Na+, Ca2+, Al
O2-, OH- (có thể dư)

Khi sục CO2 dư vào dd X:

CO2 + OH- → HCO3-

CO2 + Al
O2- + H2O → Al(OH)3↓ + HCO3-

Vậy kết tủa chiếm được sau phản ứng là Al(OH)3


Câu 2. Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, Na
HSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học trongdãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với hỗn hợp Ba
Cl2 là

A. 6.

B. 4.

C. 3.

D. 2


Xem đáp án
Đáp án B

Các chất tạo kết tủa với hỗn hợp Ba
Cl2 là: SO­3, Na
HSO4, Na2SO3, K2­SO4

Phương trình phản nghịch ứng xảy ra 

SO3 + H2O → H2SO4

Ba
Cl2 + H2SO4 → Ba
SO4↓ + 2HCl

Ba
Cl2 + 2Na
HSO4 → Ba
SO4↓ + 2HCl + Na2SO4

Ba
Cl2 + Na2SO3 → 2Na
Cl + Ba
SO3↓

Ba
Cl2 + K2SO4 → 2KCl + Ba
SO4↓


Câu 3. Dẫn thủng thẳng CO2 đến dư vào hỗn hợp Ca(OH)2, hiện tượng quan gần cạnh được là

A. Có kết tủa, lượng kết tủa tăng dần, kết tủa ko tan

B. Không tồn tại hiện tượng gì vào suốt quá trình thực hiện

C. Ban sơ không thấy hiện nay tượng, kế tiếp có kết tủa xuất hiện


D. Có kết tủa, lượng kết tủa tăng dần, sau đó kết tủa tan


Xem đáp án
Đáp án D

Dẫn nhàn rỗi CO2 cho dư vào hỗn hợp Ca(OH)2 xảy ra phản ứng:

Phương trình bội phản ứng xảy ra 

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O

CO2 + Ca
CO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Hiện tượng quan gần kề được: Dung dịch mở ra kết tủa trắng tăng cao đến cực đại, kế tiếp kết tủa rã dần mang lại hết.


Câu 4. Khi dẫn ung dung khí CO2 cho dư vào hỗn hợp Ca(OH)2 thấy bao gồm hiện tượng

A. Kết tủa trắng, tiếp đến kết tủa rã dần.

B. Không tồn tại hiện tượng.

C. Kết tủa trắng xuất hiện.

D. Bọt khí với kết tủa trắng.


Xem đáp án
Đáp án A

Khi dẫn thảnh thơi khí CO2 cho dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có hiện tượng: kết tủa trắng, tiếp đến kết tủa rã dần.

Phương trình phản bội ứng xảy ra 

Ca(OH)2 + CO2 → Ca
CO3↓ + H2O

Ca
CO3↓ + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2


Câu 5. Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1g.

B. 1,5g

C. 2g

D. 2,5g


Xem đáp án
Đáp án A

n
CO2 = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)

n
Ca(OH)2 = 2.0,01 = 0.02 (mol)

Xét tỉ lệ:

1 CO2/n
Ca(OH)2 = 0,03/0,02 = 1,5 3 với Ca(HCO3)2, khi ấy cả CO2 và Ca(OH)2 số đông hết

Gọi x, y lần lượt là số mol của Ca
CO3 và Ca(HCO3)2 ta có:

Các Phương trình phản bội ứng xảy ra 

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O(1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2) 

Theo phương trình bội nghịch ứng (1):

n
CO2 = n
Ca(OH)2 = n
Ca
CO3 = x (mol)

Theo phương trình phản bội ứng (2):

n
CO2 = 2n
Ca(HCO3)2 = 2y (mol)

n
Ca(OH)2 = n
Ca(HCO3)2 = y (mol)

Từ đó ta tất cả hệ phương trình sau:

x + 2y = 0,03 (3)

x + y = 0,02 (4)

Giải hệ phương trình (3), (4) ta được: 

→ x = y = 0, 01(mol) →x = y= 0,01 (mol)

m
Kết tủa = m
Ca
CO3  = 0,01.100 = 1(g)


Câu 6. Sục khí CO2 vào hỗn hợp nước vôi trong, hiện tượng kỳ lạ xảy ra:

A. Tất cả kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng đột biến qua một cực to rồi kế tiếp tan trở về hết.

B. Một dịp mới tất cả kết tủa, lượng kết tủa tăng ngày một nhiều qua một cực to rồi lại giảm.

C. Bao gồm kết tủa ngay, mà lại kết tủa tan quay trở lại ngay sau khoản thời gian xuất hiện.

D. Tất cả kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng nhiều đến một quý hiếm không đổi.


Xem đáp án
Đáp án A

Sục khí CO2 vào hỗn hợp nước vôi trong, bao gồm kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng nhiều qua một cực đại rồi kế tiếp tan quay lại hết.

Phương trình phản ứng xảy ra 

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2) 


Câu 7. Hấp thụ trọn vẹn V lít (đktc) CO2 vào 200 ml dd hỗn hợp (Ba(OH)2 1,2M và Na
OH 2M), phản ứng hoàn toàn thu được 27,58 gam kết tủa. Cực hiếm V là:

A. 3,136

B. 2,24 hoặc 15,68

C. 17,92

D. 3,136 hoặc 16,576.


Xem đáp án
Đáp án D

n
Na
OH = 0,2 mol; n
Ba(OH)2 = 0,1 mol; n
Ba
CO3 = 0,08 mol 

n
Ba
CO3 = 0,08 mol 2 = 0,1 mol 

Nên gồm 2 ngôi trường hợp 

Trường phù hợp 1: chưa tồn tại sự hòa tan kết tủa

n
CO2 = n
Ba
CO3 = 0,08 mol => V = 0,08.22,4 = 1,792 lít 

Trường vừa lòng 2: Đã bao gồm sự hòa tan kết tủa

=> n
CO2 = n
OH – n
CO32- = (n
Na
OH + 2n
Ba(OH)2) - n
Ba
CO3 = 0,32 mol 

=> V = 0,32.22,4 = 7,168 lít


Câu 8. Để phân biệt 2 dung dịch chứa: Na
OH và Ca(OH)2 đựng vào 2 lọ mất nhãn, có thể dùng chất hóa học nào sau đây?

A. Al2O3

B. Ba
Cl2

C. HCl

D. CO2


Xem đáp án
Đáp án D

Dùng CO2 nhận biết Na
OH cùng Ca(OH)2

CO2 làm cho đục nước vôi trong, còn Na
OH không hiện nay tượng.

Phương trình bội phản ứng xảy ra 

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3↓ + H2O


Câu 9. Nhóm những dung dịch gồm p
H > 7 là:

A. HCl, Na
OH

B. H2SO4, HNO3

C. Na
OH, Ca(OH)2

D. Ba
Cl2, Na
NO3


Xem đáp án
Đáp án C

A. Sai vày HCl là axit p
H 2SO4, HNO3 là axit p
H 2 là hỗn hợp kiềm p
H > 7

D. Ba
Cl2, Na
NO3 có môi trường trung hòa nên p
H = 7


Câu 10. Để tách biệt hai hỗn hợp Na
OH cùng Ba(OH)2 đựng trong nhị lọ mất nhãn ta sử dụng thuốc thử:

A. Quỳ tím

B. HCl

C. Na
Cl

D. H2SO4


Xem đáp án
Đáp án D

Để minh bạch hai hỗn hợp Na
OH và Ba(OH)2 đựng trong nhị lọ mất nhãn ta dùng thuốc demo H2SO4

Mẫu demo nào xuất hiện thêm kết tủa trắng, thì chất lúc đầu là Ba(OH)2 

Phương trình bội nghịch ứng xảy ra 

Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba
SO4 + H2O


Câu 11. Na
OH có đặc điểm vật lý làm sao sau đây?

A. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, không nhiều tan vào nước

B. Natri hiđroxit là chất rắn ko màu, hút độ ẩm mạnh, tan các trong nước cùng tỏa nhiệt

C. Natri hiđroxit là chất rắn ko màu, hút độ ẩm mạnh với không lan nhiệt

D. Natri hiđroxit là hóa học rắn ko màu, không tan trong nước, không tỏa nhiệt.


Xem đáp án
Đáp án B

Na
OH có tính chất vật lý 

Natri hiđroxit là hóa học rắn ko màu, hút độ ẩm mạnh, tan những trong nước cùng tỏa nhiệt


Câu 12. Cặp chất cùng tồn tại trong hỗn hợp (không chức năng được cùng với nhau) là:

A. Na
OH, KNO3

B. Ca(OH)2, HCl

C. Ca(OH)2, Na2CO3

D. Na
OH, Mg
Cl2


Xem đáp án
Đáp án A

Cặp hóa học cùng tồn tại được trong cùng một dung dịch là không tác dụng với nhau 

Đáp án A đúng vày Na
OH với KNO3 ko phản ứng cùng với nhau

Loại B. Ca(OH)2 + 2HCl → Ca
Cl2 + 2H2O

Loại C. Ca(OH)2 + Na2CO3 → Ca
CO3 + 2Na
OH

Loại D. Na
OH + Mg
Cl2 → Mg(OH)2 + 2Na
Cl


Câu 13. cần dùng từng nào lit CO2 (đktc) nhằm hòa rã hết trăng tròn g Ca
CO3 vào nước, giả sử chỉ có một nửa CO2 tác dụng. đề nghị thêm về tối thiểu từng nào lit dd Ca(OH)2 0,01 M vào dung dịch sau bội nghịch ứng để thu được kết tủa về tối đa. Tính cân nặng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

Xem thêm: Cacbon Dioxit ( Co + O2 → Co2, Tính Chất Hóa Học & Vật Lý Của Co2

B. 8,96 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2, trăng tròn lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2, 12 lit dung dịch Ca(OH)2, 30 g kết tủa.


Xem đáp án
Đáp án C

n
Ca
CO3 = 20/100 = 0,2 mol

Phương trình hóa học

CO2 + Ca
CO3 + H2O → Ca(HCO3)2

x……….x………………………..x

Phương trình hóa học ta có

n
CO2 kim chỉ nan = x = n
Ca
CO3 = 0,2 mol

=> n
CO2 tt = n
CO2 lt/50%.100% = 0,4 mol

V CO2 tt = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Ta bao gồm phương trình phản ứng hóa học

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2Ca
CO3 + 2H2O

x……….x………………………..x

Vậy về tối thiểu đề nghị là x = 0,2 mol ⇒ VCa(OH)2 = 0,2/0,01 = đôi mươi lít

n
Ca
CO3 = 2x = 0,4 mol

⇒ m↓ = 0,4.100 = 40g


Câu 14. mang đến 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) chiếu vào 100 ml dd Ba(OH)2 tất cả nồng độ a
M nhận được 6,51 g ↓ trắng, trị số của a là:

A. 0,3

B . 0,4

C. 0,5

D. 0,6


Xem đáp án
Đáp án B

Ta bao gồm 0,05 mol SO2 + 0,1.a Ba(OH)2 → 0,03 mol Ba
SO3

SO2 + Ba(OH)2 → Ba
SO3 + H2O (1)

Ba
SO3 + SO2 + H2O → Ba(HSO3)2 (2)

Theo phương trình (1) n
SO2 = 0,1.a mol, n
Ba
SO3 = 0,1.a mol

Theo phương trình (2) n
Ba
SO3 =0,1a - 0,03 mol => n
SO2 = 0,2a - 0,03 mol

Tổng số mol SO2 là: n
SO2 = 0,1a + 0,1a - 0,03 = 0,05 → a = 0,4M


Câu 15. Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) qua 250ml dung dịch Na
OH 1M. Cô cạn dụng dịch sau phản bội ứng nhận được m gam muối hạt khan. Tính quý giá của m?

A. 31,5 g

B. 21,9 g

C. 25,2 g

D. 17,9 gam


Xem đáp án
Đáp án D

n
CO2 = 0,2 mol

n
Na
OH = 0,25 mol

Ta thấy: 13 cùng Na2CO3

Gọi x và y thứu tự là số mol của Na
HCO3 và Na2CO3

Ta có những phương trình phản nghịch ứng

CO2 + Na
OH → Na
HCO3 (1)

 x ← x ← x (mol)

CO2 + 2Na
OH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← y (mol)

Theo bài bác ra với phương trình làm phản ứng ta gồm hệ phương trình như sau

n
CO2 = x + y = 0,2 (3)

n
Na
OH = x + 2y = 0,25 (4)

Giải hệ phương trình ta bao gồm x = 0,15 (mol) và y = 0,05 (mol)

Khối lượng muối bột khan thu được:

m
Na
HCO3 + m
Na2CO3 = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam


Câu 16. Hấp thụ hoàn toàn 15,68 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml hỗn hợp Na
OH gồm nồng độ C mol/lít. Sau phản bội ứng chiếm được 65,4 gam muối. Tính C.

A. 1,5M 

B. 3M

C. 2M

D. 1M


Xem đáp án
Đáp án C

n
CO2 = 0,7 mol

Gọi số mol của muối hạt Na
HCO3 và Na2CO3 thứu tự là x với y

Ta có các phương trình phản nghịch ứng hóa học:

CO2 + Na
OH → Na
HCO3 (1)

 x ← x ← x (mol)

CO2 + 2Na
OH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← y (mol)

Theo bài ra cùng phương trình phản ứng ta tất cả hệ phương trình như sau

n
CO2 = x + y = 0,7 (3)

Khối lượng của muối bột là:

84x + 106y = 65.4 (4)

Giải hệ từ bỏ (3) với (4) ta được: x = 0,4 (mol) và y = 0,3 (mol)

Từ phương trình bội nghịch ứng ta có: n = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

Vậy mật độ của 500ml ( tức 0,5 l) hỗn hợp Na
OH là C = n/V = 1/0,5 = 2M


Câu 17. Quá trình sinh sản thành thạch nhũ trong số hang rượu cồn đá vôi kéo dài hàng triệu năm. Quy trình này được phân tích và lý giải bằng phương trình hóa học nào dưới đây ?

A. Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + CO2 + H2O

B. Mg(HCO3)2 → Mg
CO3 + CO2 + H2O

C. Ca
CO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

D. Ca
CO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O


Xem đáp án
Đáp án A

Quá trình chế tác thạch nhũ vào hang hễ là do: Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + CO2 + H2O.

phản ứng nghịch: Ca
CO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 giải thích sự xâm thực của nước mưa


Câu 18. Để phòng lan truyền độc CO, là khí ko màu, không mùi, khôn xiết độc fan ta áp dụng mặt nạ với hóa học hấp phụ là

A. đồng (II) oxit và mangan oxit

B. đồng (II) oxit với magie oxit.

C. đồng (II) oxit với than hoạt tính.

D. Than hoạt tính.


Xem đáp án
Đáp án D

Để phòng truyền nhiễm độc CO, là khí không màu, ko mùi, vô cùng độc tín đồ ta sử dụng chất hấp thụ là than hoạt tính.

Vì Cu
O cùng Mn
O bao gồm phản ứng với CO mà lại ở nhiệt độ cao Mg
O ko phản ứng cùng với CO


Câu 19. Từ những sơ thiết bị phản ứng sau:

2X1 + 2X2 → 2X3 + H2↑

X3 + CO2 → X4

X3 + X4 → X5 + X2

2X6 + 3X5 + 3X2 → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6KCl

Các chất phù hợp tương ứng với X3, X5, X6 theo lần lượt là

A. KHCO3, K2CO3, Fe
Cl3.

B. KOH, K2CO3, Fe2(SO4)3.

C. KOH, K2CO3, Fe
Cl3.

D. Na
OH, Na2CO3, Fe
Cl3.


Xem đáp án
Đáp án C

2X1 + 2X2 → 2X3 + H2↑

2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

X3 + CO2 → X4

KOH + CO2 → KHCO3

X3 + X4 → X5 + X2

KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

2X6 + 3X5 + 3X2 → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6KCl

Fe
Cl3 + K2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6KCl

Vậy X3, X5, X6 thứu tự là KOH; K2CO3, Fe
Cl3.


Câu 20. Để phòng lây lan độc CO, là khí không màu, không mùi, khôn cùng độc fan ta sử dụng mặt nạ với hóa học hấp phụ là

A. đồng (II) oxit với mangan oxit.

B. đồng (II) oxit cùng magie oxit.

C. đồng (II) oxit và than hoạt tính.

D. Than hoạt tính. 


Xem đáp án
Đáp án D

Để phòng lây nhiễm độc CO, là khí ko màu, ko mùi, rất độc bạn ta sử dụng chất kêt nạp là than hoạt tính.

Vì Cu
O và Mn
O bao gồm phản ứng cùng với CO nhưng lại ở ánh nắng mặt trời cao

Mg
O không phản ứng cùng với CO


Câu 21. Có bố lọ ko nhãn, từng lọ đựng một dung dịch các chất sau: Na
OH, Ba(OH)2, Na
Cl. Thuốc test để nhận thấy cả ba chất là:

A. Quỳ tím với dung dịch HCl

B. Phenolphtalein với dung dịch Ba
Cl2

C. Quỳ tím với dung dịch K2CO3

D. Quỳ tím và dung dịch Na
Cl


Xem đáp án
Đáp án C

Dùng quỳ tím: hỗn hợp Na
OH với Ba(OH)2 làm cho quỳ chuyển xanh, Na
Cl ko làm đổi màu quỳ ⟹ nhận thấy được Na
Cl

Dùng dung dịch K2CO3: hỗn hợp Na
OH không hiện tượng, hỗn hợp Ba(OH)2 sản xuất kết tủa trắng

Phương trình hóa học

Ba(OH)2 + K2CO3 → Ba
CO3 + 2KOH


Câu 22. cho các khí: C4H6, CH4, CO2. Dùng hóa hóa học nào để nhận thấy các khí trên?

A. Dung dịch Ag
NO3 cùng dung dịch KMn
O4.

B. Hỗn hợp Br2 với dung dịch KMn
O4.

C. Hỗn hợp Ca(OH)2 vàquỳ tím ẩm.

D. Hỗn hợp Br2 và dung dịch Ca(OH)2.


Xem đáp án
Đáp án D

Dẫn những khí trên qua hỗn hợp Br2 thấy hiện tượng:

Dung dịch brom bay màu dần tới mất màu sắc là C4H6.

Phương trình hóa học:

C4H6 + 2Br2 → C4H6Br4.

Không thấy hiện tượng kỳ lạ là CH4, CO2.

Dẫn khí CH4, CO2 qua dung dịch Ca(OH)2 thấy hiện tại tượng:

Xuất hiện kết tủa trắng là CO2.

Phương trình hóa học: Ca(OH)2 + CO2 → Ca
CO3↓ + H2O

Không có hiện tượng kỳ lạ gì là CH4.


---------------------------

Vn
Doc đã gửi tới các bạn phương trình hóa học CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O được Vn
Doc soạn là làm phản ứng hóa học, đối với phản ứng lúc sục khí cacbon đioxit vào dung dịch nước vôi trong, sau bội phản ứng nhận được kết tủa trắng. Mong muốn qua bài viết này độc giả có thêm tài liệu có ích nhé. Mời bạn đọc cùng đọc thêm mục Trắc nghiệm chất hóa học 11...

Chúc các bạn học tập tốt. Tìm hiểu thêm một số câu hỏi


Đánh giá bài viết
46 247.459
Chia sẻ bài bác viết
tải về bạn dạng in
thu xếp theo khoác định tiên tiến nhất Cũ độc nhất vô nhị

Phương trình phản ứng


giới thiệu cơ chế Theo dõi cửa hàng chúng tôi Tải áp dụng ghi nhận
*
Đối tác của Google
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *