How Do You Know That Cu Is The Reducing Agent In This, Nhiệt Phân Hoàn Toàn 52,8 Gam Hỗn Hợp Cu(No3)2

Cu + Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + Ag được Vn
Doc soạn gửi tới độc giả là phương trình bội nghịch ứng khi cho cho Cu chức năng với dung dich tệ bạc nitrat. 


1. Phương trình phản nghịch ứng đến Cu chức năng Ag
NO3 


2. Các thực hiện thí nghiệm đồng công dụng bạc nitrat

Ngâm 1 đoạn dây đồng vào dung dịch bội nghĩa nitrat

3. Hiện tượng lạ phản ứng Cu tác dụng Ag
NO3 

Có kim loại màu xám xung quanh dây đồng. Dung dịch ban sơ không màu đưa dần sang color xanh. 

4. Điều khiếu nại phản ứng kim loại chức năng với muối xảy ra 

Kim nhiều loại tham gia phản nghịch ứng phải bạo gan hơn sắt kẽm kim loại trong muối hạt thì mới có thể đẩy sắt kẽm kim loại đó ra khỏi dung dịch muối. 

5. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1.

Bạn đang xem: How do you know that cu is the reducing agent in this

tiến hành các phân tích sau

(a) ngâm lá đồng trong dung dịch Ag
NO3

(b) ngâm lá kẽm trong hỗn hợp HCl loãng

(c) ngâm lá nhôm trong dung dịch Na
OH

(d) ngâm lá sắt được cuốn dây đồng trong dung dịch Na
OH

(e) Để một vật bằng gang không tính không khí ẩm

(f) dìm một miếng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn năng lượng điện hóa là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3


Xem đáp án
Đáp án D

(a) tạo ra 2 sắt kẽm kim loại là Cu cùng Ag yêu cầu là bào mòn điện hóa

(b) là ăn mòn hóa học

(c) là làm mòn hóa học

(d) là bào mòn điện hóa

(e) là làm mòn điện hóa

(f) là ăn mòn hóa học


Câu 2. mang lại m gam Cu tác dụng vừa đầy đủ với 200ml dung dịch Ag
NO3 1M. Tính giá trị m đề xuất cho phản nghịch ứng?

A. 6,4 

B. 3,2 

C. 9,6 

D. 8 


Xem đáp án
Đáp án A

n
Ag
NO3 = 0,2 mol

Phương trình bội phản ứng xảy ra

Cu + 2Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

0,1 ← 0,2

m
Cu = 0,1.64 = 6,4 gam


Câu 3. Dãy kim loại nào tiếp sau đây phản ứng được với hỗn hợp sắt (II) nitrat.

A. Cu, Fe, Ag

B. Al, Zn, Mg 

C. Fe, Ag, Mg 

D. Al, Cu, Zn 


Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình phản ứng

2Al + 3Fe(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Fe

Zn + Fe(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Fe

Mg + Fe(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Fe


Câu 4. ngâm một thanh Cu vào dung dịch Ag
NO3 dư thu được dung dịch A. Sau đó ngâm thanh fe (dư) vào dung dịch A thu được hỗn hợp B và hóa học rắn Z. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Z bao gồm chứa hóa học nào sau đây?

A. Fe

B. Fe, Cu

C. Cu, Ag.

D. Fe, Cu, Ag


Xem đáp án
Đáp án D

Các làm phản ứng xảy ra:

Cu (dư) + Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + Ag

Cu(NO3)2 + Fe(dư) → Fe(NO3)2 + Cu

Vậy dung dịch Y cất Fe(NO3)2.


Câu 5. cho 0,05 mol Fe
Cl2 phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp Ag
NO3 dư, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 28,7.

B. 19,75.

C. 10,8.

D. 17,9.


Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình làm phản ứng chất hóa học xảy ra

Fe
Cl2 + 2Ag
NO3 → 2Ag
Cl↓ + Fe(NO3)2

0,05 → 0,1

Fe(NO3)2 + Ag
NO3 → Fe(NO3)3 + Ag↓

0,05 → 0,1

=> mkết tủa = 0,05.108 + 0,1.143,5 = 19,75 gam


Câu 6. Nhúng thanh kim loại kẽm vào một trong những dung dịch chứa tất cả hổn hợp 6,4 gam Cu
SO4 và 12,8 gam Cd
SO4. Hỏi sau khi Cu cùng Cd bị đẩy trọn vẹn khỏi dung dịch thì cân nặng thanh kẽm tăng hay bớt bao nhiêu?

A. Tăng 1,39 gam

B. Sút 1,39 gam

C. Tăng 2,78 gam

D. Giảm 2,78 gam


Xem đáp án
Đáp án C

Ta có:

n
Cu
SO4 = 3,2/160 = 0,04 (mol);

n
Cd
SO4 = 6,24/208 = 0,06 (mol)

Phương trình hóa học

Cu
SO4 + Zn → Zn
SO4 + Cu (1)

0,04 → 0,04→ 0,04 (mol)

Cd
SO4 + Zn → Zn
SO4 + Cd (2)

0,06 → 0,06 → 0,06 (mol)

Từ (1) với (2) ⇒ ∑m
Cu + Cd = (0,04.64) + (0,06.112) = 9,28 (gam)

Và m
Zn gia nhập phản ứng = (0,04 + 0,06).65 = 6,5 (gam)

Vậy cân nặng thanh Zn tăng: 9,28 - 6,5 = 2,78 (gam)


Câu 7. Để nhận biết ion nitrat, hay sử dụng Cu và dung dịch axit sulfuric loãng đun cho nóng là vì

A. Phản bội ứng tạo ra kết tủa color vàng với dung dịch gồm màu xanh

B. Làm phản ứng tạo thành dung dịch có màu xanh và khí không mùi làm xanh giấy quỳ ẩm.

C. Làm phản ứng tạo nên kết tủa màu sắc xanh.

D. Phản ứng chế tạo ra dung dịch có màu xanh và khí không màu hóa nâu trong ko khí.


Xem đáp án
Đáp án D

Để nhận biết ion nitrat, hay sử dụng Cu cùng dung dịch axit sunfuric loãng đun nóng nguyên nhân là phản ứng sản xuất dung dịch có màu xanh và khí ko màu hóa nâu trong ko khí.


Câu 8. Khi đặt lá đồng vào dung dịch HNO3 đặc hiện tượng quan gần cạnh được là:

A. Dung di chuyển sang màu xoàn và tất cả khí gray clolor đỏ bay ra

B. Dung dịch chuyển sang gray clolor đỏ và gồm khí màu xanh thoát ra

C. Dung dịch chuyển sang blue color và có khí ko màu thoát ra

D. Dung dịch rời sang greed color và bao gồm khí màu nâu đỏ thoát ra


Xem đáp án
Đáp án D

Lá đồng màu đỏ Đồng (Cu) tan dần trong dung dịch axit HNO3 đặc và hình thành khí nito đioxit NO2 nâu đỏ.

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O


Câu 9. Cho m gam tất cả hổn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl dư, hiện ra 6,72 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam các thành phần hỗn hợp X bên trên vào lượng dư axit nitric đặc, nguội, sinh ra 13,44 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Cực hiếm của m là

A. 10,5

B. 24,6

C. 12,3

D. 15,6


Xem đáp án
Đáp án B

Cho Al, Cu vào HCl dư thì chỉ có Al bội nghịch ứng:

Al + 3HCl → Al
Cl3 + 3/2 H2

Ta có: n
Al = 2/3.n
H2 = 2/3. 0,3 = 0,2 mol

Cho Al, Cu vào HNO3 sệt nguội thì chỉ gồm Cu bội nghịch ứng:

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Ta có: n
Cu = 1/2. N
NO2 = 1/2. 0,6 = 0,3 mol

Vậy m gam tất cả hổn hợp X tất cả 0,1 mol Al cùng 0,3 mol Cu → m = 0,2.27+ 0,3.64 = 24,6 gam


Câu 10. Cho 0,774 gam hỗn hợp Zn cùng Cu vào 500 ml hỗn hợp Ag
NO3 nồng độ 0,04M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn được chất rắn X nặng nề 2,288 gam chất rắn. Hãy khẳng định thành phần của? 

A. Ag với Cu 

B. Zn với Ag

C. Cu 

D. Ag


Xem đáp án
Đáp án A

Ta có:

*
= 0,5.0,04 = 0,02(mol)

Thứ tự bội phản ứng:

Zn + 2Ag
NO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag (1)

Cu + 2Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag (2)

Nếu Zn, Cu bội nghịch ứng hết thì khối lượng kim nhiều loại thu được buổi tối đa nặng:

108 . 0,02 = 2,16 (gam) X ⇒ sắt kẽm kim loại còn dư ⇒ Ag
NO3 phản ứng hết.

Nếu Cu chưa phản ứng thì phản ứng (1) làm tăng một lượng:

108.0,02 - 65.0,02/2 = 1,51 (gam) tức trọng lượng chất rắn lúc đó nặng:

0,774 + 1,51 = 2,284 (gam) X ⇒ Cu có phản ứng nhưng mà còn dư.

Vậy X gồm Ag và Cu.


Câu 11. Cho 1 gam kim loại R vào 200 ml hỗn hợp Ag
NO3 0,25M cho đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch không chứa ion Ag+ và có trọng lượng giảm so với cân nặng của dung dịch Ag
NO3 thuở đầu là 4,4 gam. Kim loại R là?

A. Cu.

B. Ca.

C. Zn.

D. Fe.


Xem đáp án
Đáp án D

*Trường hợp 1: R (hóa trị n) làm phản ứng thẳng với Ag
NO3

Phương trình làm phản ứng:

R + n
Ag
NO3 → R(NO3)n + n
Ag

0,05/n → 0,05 → 0,05 mol

mdd giảm= m
Ag - m
R pứ= 0,05.108 – 0,05R/n= 4,4

→ R/n= trăng tròn → Loại

*Trường hòa hợp 2: R là Ca

Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

0,025 → 0,025 → 0,025 mol

Ca(OH)2 + 2Ag
NO3→ Ca(NO3)2+ 2Ag
OH ↓

0,025 → 0,05 → 0,05

2Ag
OH → Ag2O + H2O

0,05 → 0,025 mol

ndd giảm= m
Ag2O + m
H2 – m
Ca= 0,025.232 + 0,025.2 – 1= 4,85 gam: Loại

*Vậy R là Fe. 


Câu 12. Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam láo lếu hợp tất cả Fe
Cl2 với Na
Cl (có tỉ trọng số mol 1 : 2) vào nước (dư) được hỗn hợp X. đến dung dịch Ag
NO3 (dư) vào X, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn sinh ra m gam chất rắn. Quý giá của m là

A. 28,7

B. 68,2

C. 57,4

D. 21,8


Xem đáp án
Đáp án B

Gọi số mol của Fe
Cl2 là x

Theo đề bài bác ta có: 127x + 58,5.2.x = 24,4 => x = 0,1.

Fe
Cl2 + 2Ag
NO3 → 2Ag
Cl + Fe(NO3)2

0,1------> 0,2--------> 0,2-------> 0,1 mol

Na
Cl + Ag
NO3 → Ag
Cl + Na
NO3

0,2-------> 0,2------> 0,2

Fe(NO3)2 + Ag
NO3 → Fe(NO3)3 + Ag

0,1---------------------------------> 0,1

m = (0,2 + 0,2).143,5 + 108.0,1 = 68,2 (g)


Câu 13.

Xem thêm: Top 17 món quà tặng đầy tháng nên tặng gì, top 30+ món quà đầy tháng bé trai ý nghĩa

Có 4 dung dịch đựng riêng biệt: (a) HCl; (b) Cu
Cl2; (c) Fe
Cl2; (d) HCl gồm lẫn Cu
Cl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh fe nguyên chất. Số ngôi trường hợp xẩy ra ăn mòn điện hóa là

A. 0

B. 1

C. 3

D. 2


Xem đáp án
Đáp án D

Để xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa cần thỏa mãn nhu cầu 3 điều kiện:

Có 2 điện cực khác bản

2 điện cực tiếp xúc thẳng hoặc con gián tiếp với nhau

2 điện rất được nhúng trong thuộc 1 dung dịch hóa học điện li

Có 2 trường hòa hợp thỏa mãn: sắt nhúng vào hỗn hợp Cu
Cl2 với Fe nhúng vào dung dịch Cu
Cl2 + HCl


Câu 14. Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Phản nghịch ứng vậy trong chất hóa học vô cơ hầu như là phản bội ứng lão hóa – khử.

B. Những phản ứng trao đổi hoàn toàn có thể là phản ứng thoái hóa – khử, có thể không là làm phản ứng lão hóa khử.

C. Những phản ứng hóa hợp có thể là làm phản ứng oxi hóa – khử, rất có thể không là phản bội ứng oxi hóa khử.

D. Các phản ứng điều đình đều không phải là phản nghịch ứng thoái hóa khử.


Xem đáp án
Đáp án B

Các làm phản ứng điều đình đều chưa phải phản ứng lão hóa – khử


Câu 15. Hỗn thích hợp rắn X tất cả Al, Fe2O3, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X hoàn toàn có thể tan hoàn toàn trong dung dịch

A. Na
OH dư.

B. HCl dư.

C. Ag
NO3 dư.

D. NH3 dư.


Xem đáp án
Đáp án B

Giả sử mỗi hóa học trong X có 1 mol

A sai vị Na
OH chỉ hòa tan Al

2Na
OH + 2Al + 2H2O → 2Na
Al
O2 + 3H2

B đúng do Cu tan hoàn toản trong dung dịch Fe
Cl3

2Al + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2

Fe2O3 + 6HCl → 2Fe
Cl3 + 3H2O

1 → 2

Cu + 2Fe
Cl3 → 2Fe
Cl2 + Cu
Cl2

1 → 2

C sai vì không kết hợp được Fe2O3.

D sai vì chưng NH3 không kết hợp được cả 3 hóa học rắn.


Câu 16. Sục khí NH3 mang lại dư vào dung dịch nào sau đây để nhận được kết tủa?

A. Cu
Cl2.

B. Na
NO3.

C. KCl.

D. Al
Cl3.


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình phản bội ứng minh họa

Al
Cl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Khi sục NH3 dư vào Cu
Cl2 thì tạo ra kết tủa, kết tủa đó lại tan vào NH3 dư tạo ra phức

Cu
Cl2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 ↓ + 2NH4Cl

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (tan)


-------------------------------------

Chúc chúng ta học tập tốt.


Đánh giá bài bác viết
8 54.482
Chia sẻ bài xích viết
sắp xếp theo mang định tiên tiến nhất Cũ độc nhất

Phương trình phản bội ứng


ra mắt cơ chế Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng ghi nhận
*
Đối tác của Google
*

Câu 429687: Nhiệt phân hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp Cu(NO3)2; Ag
NO3 thu được chất rắn X. Kết hợp X trong hỗn hợp HNO3 dư thấy thoát ra 4,48 lít khí NO2 (đktc). Khối lượng Cu(NO3)2 trong tất cả hổn hợp là

A. 9,4.

B. 18,8.

C. 28,2.

D. 37,6.


Khi đến X phản bội ứng với HNO3 dư thì chỉ tất cả phản ứng lão hóa - khử giữa Ag với HNO3. Tự số mol NO2 suy ra số mol Ag.

Bảo toàn nguyên tố Ag suy ra số mol Ag
NO3 ⟹ trọng lượng Ag
NO3 ⟹ trọng lượng Cu(NO3)2.


Giải đưa ra tiết:

Sơ đồ:

*

Khi mang lại X phản ứng với HNO3 dư thì chỉ gồm phản ứng oxi hóa - khử giữa Ag cùng HNO3:

N+5 + 1e → N+4

0,2 ← 0,2

Ag → Ag+ + 1e

0,2 ← 0,2

Bảo toàn Ag ⟹ n
Ag
NO3 = n
Ag = 0,2 mol

⟹ m
Ag
NO3 = 0,2.170 = 34 gam

⟹ m
Cu(NO3)2 = 52,8 - 34 = 18,8 gam.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *