SƠ LƯỢC VỀ AG + H2SO4 LOÃNG KHÔNG, AG H2SO4 = H2 AG2SO4

Ag H2SO4: Ag chức năng H2SO4 đặc 

1. Phương trình bội nghịch ứng Ag công dụng H2SO4 đặc 4. Tính chất hóa học của H2SO4 sệt

Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O được Vn
Doc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình phản bội ứng oxi hóa khử. Hy vọng các bạn học sinh nỗ lực chắc các bước cũng như vận dụng xuất sắc vào giải các dạng bài bác tập. 


2. Điểu kiện phản ứng xẩy ra Ag tác dụng H2SO4 đặc 

Nhiệt độ thường 

3. Hiện tượng lạ sau làm phản ứng 

Bạc tung dần, xuất hiện khí ko màu, nặng mùi hắc chính là lưu huỳnh đioxit (SO2) 

4. đặc thù hóa học tập của H2SO4 đặc

Trong H2SO4 thì S gồm mức thoái hóa +6 cao nhất nên H2SO4 đặc bao gồm tính axit mạnh, oxi hóa to gan lớn mật và gồm tính háo nước.

Bạn đang xem: Ag + h2so4 loãng

Có những đặc điểm hóa học tập riêng

4.1. Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại bỏ (Au, Pt)

Axit sunfuric công dụng với kim loại tạo muối với nhiều sản phẩm oxi hóa không giống nhau như SO2, H2S, S.

Ví dụ:

Cu + H2SO4 → Cu
SO4 + SO2 + H2O

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe, Al, Cr bị bị động hóa trong dung dịch HNO3 đặc, nguội 

4.2. Tính háo nước của axit sunfuric đặc

C12H22O11

*
11H2O + 12C

4.3. Axit sunfuric đặc công dụng với phi kim

C + 2H2SO4 quánh nóng → CO2 + 2SO2 + 2H2O


S + 2H2SO4 đặc nóng → 3SO2 + 2H2O

4.4. Axit sunfuric đặc chức năng với những chất khử khác

H2SO4 quánh nóng + 8HI → H2S + 4I2 + 4H2O

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong những trường đúng theo sau, trường thích hợp nào có thể hoà tan trọn vẹn chất rắn?

A. Cho các thành phần hỗn hợp Ag, Ag2O vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

B. Cho tất cả hổn hợp Cu, Fe, Sn vào hỗn hợp Fe
Cl3.

C. Cho hỗn hợp Al, fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

D. Cho tất cả hổn hợp Na, Mg vào H2O.


Xem đáp án
Đáp án B

Cho Sn vào hỗn hợp Fe
Cl3

Sn + 2Fe3+ → Sn2+ + 2Fe2+

Cu vào hỗn hợp Fe
Cl3

2 Fe
Cl3 + Cu → 2Fe
Cl2 + Cu
Cl2

Fe vào hỗn hợp Fe
Cl3

Fe + 2Fe
Cl3 → 3Fe
Cl2


Câu 2. Cho các thành phần hỗn hợp bột 2 kim loại Fe với Cu vào hỗn hợp Ag
NO3 sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn bao gồm 2 kim loại. Hỗn hợp sau phản ứng gồm những chất

A. Fe(NO3)3 cùng Ag
NO3

B. Fe(NO3)3 cùng Cu(NO3)2

C. Ag
NO3 với Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)2 với Cu(NO3)2


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình phản bội ứng :

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chất rắn Y tất cả 2 kim loại là Cu với Ag; dung dịch X có Cu(NO3)2 cùng Fe(NO3)2


Câu 3. gần như dung dịch nào tiếp sau đây không hoà tan được Cu?

A. Dung dịch muối Fe3+

B. Hỗn hợp HNO3 loãng

C. Dung dịch muối Fe2+

D. Dung dịch hỗn hợp HCl cùng Na
NO3


Xem đáp án
Đáp án C

Dung dịch Fe2+ không tổng hợp được Cu kim loại.

Phương trình chất hóa học xảy ra

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

3Cu + 8Na
NO3 + 8HCl → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8Na
Cl + 4H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O


Câu 4. đến a gam Ag chức năng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc dư chiếm được 4,48 lit khí SO2 (đktc). Giá trị a là

 A. 47,2 gam

B. 43,2 gam

C. 46,8 gam

D. 46,6 gam


Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình hóa học

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

n
SO2 = 0,2 mol 

Theo phương trình bội nghịch ứng ta có 

n
Ag = 2.n
SO2 = 0,1 mol => m
Ag = 0,4.108 = 43,2 gam


Câu 6. Một thanh kim loại M hóa trị 2 được nhúng vào trong một lít dung dịch Cu
SO4 0,5M. Sau khi lấy thanh M ra và cân nặng lại ,thấy khối lượng thanh tăng 8 gam, độ đậm đặc Cu
SO4 còn 0,3M. Hãy xác minh kim các loại M?

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Pb


Xem đáp án
Đáp án C

M + Cu2+ → M2+ + Cu

Số mol Cu2+ phản bội ứng là: 1.(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng cân nặng của thanh kim loaị M:

M = m
Cu – m
M tan = 0,2.(64 – M) = 8

Suy ra: M = 24 là Zn


Câu 7. Cho m gam các thành phần hỗn hợp bột các kim một số loại Ni cùng Cu vào dung dịch Ag
NO3 dư. Khuấy kĩ cho đến khi bội phản ứng hoàn thành thu được 54 gam kim loại. Ngoài ra cũng đến m gam các thành phần hỗn hợp bột những kim loại trên vào dung dịch Cu
SO4 dư, khuấy kĩ cho tới khi phản bội ứng kết thúc, thu được kim loại có trọng lượng bằng (m + 0,5) gam. Quý hiếm của m là:

A. 15,5

B. 16

C. 12,5

D. 18,5


Xem đáp án
Đáp án A

Gọi n
Ni = a mol; n
Cu = b mol gồm trong m gam láo hợp

Các phản ứng hoàn toàn có thể xảy ra:

Ni + 2Ag+ → Ni2+ + 2Ag (1)

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag (2)

Ni + Cu2+ → Ni2+ + Cu (3)

- tự (3) → ∆m↑ = (64 – 59).a = 0,5

→ x = 0,1 mol (*) - từ bỏ (1) → n
Ag(1) = 0,2 mol

→ m
Ag(1) = 21,6 gam

→ m
Ag(2) = 54 – 21,6 = 32,4 gam → n
Ag(2) = 0,3 mol

→ y = 0,15 mol (**) - từ bỏ (*) ; (**) → m = 0,1.59 + 0,15.64 = 15,5 gam


Câu 8. Có 6 dung dịch cá biệt sau: Na
Cl, Na
Br, KI, HCl, H2SO4, KOH. Để phân biệt những dung dịch trên, ta rất có thể dùng lần lượt các hợp chất nào sau đây?

A. Quì tím, khí clo, hỗn hợp HNO3

B. Dung dịch Ag
NO3, khí clo, hồ nước tinh bột

C. Quì tím, Ag
NO3, dung dịch Ba
Cl2

D. Phenolphtalein, dung dịch Pb(NO3)2


Xem đáp án
Đáp án C

Dùng quì tím phân biệt được 3 nhóm:

Nhóm 1 làm cho quỳ tím chuyển sang màu sắc đỏ: HCl, H2SO4 

Nhóm thứ 2 làm quỳ tím chuyển sang màu xanh da trời là KOH

Nhóm thứ 3 ko làm thay đổi màu sắc quỳ tím: Na
Cl, Na
Br, Na
I

Dùng Ba
Cl2 nhận ra nhóm 1: Ống nghiệm vào xuất hiện kết tủa white thì dung dịch ban sơ là H2SO4 ; còn lại là HCl không hiện nay tượng

 H2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 + 2 HCl 

Dùng Ag
NO3 để phân biệt nhóm 3: Ống nghiệm nào đến kết tủa white là Na
Cl, kết tủa kim cương nhạt là Na
Br, kết tủa đá quý đậm là KI.

Phương trình bội phản ứng hóa học 

 Na
Cl + Ag
NO3 → Ag
Cl + Na
NO3 

 Na
Br + Ag
NO3 → Ag
Br + Na
NO3 

 Ag
NO3 + Na
I → Ag
I + Na
NO3 


Câu 9. Trong hỗn hợp muối Na
Cl có lẫn Na
Br cùng Na
I. Để các loại hai muối bột này thoát khỏi dung dịch Na
Cl nên thực hiện theo cách nào dưới đây?

A. Cô cạn tất cả hổn hợp rồi sục khí Cl2 cho dư vào

B. đến hỗn hợp chức năng với hỗn hợp HCl đặc.

C. Cho hỗn hợp chức năng với Cl2 kế tiếp đun nóng.

D. Mang đến hỗn hợp chức năng với Ag
NO3 tiếp đến đun nóng 


Xem đáp án
Đáp án A

Để nhiều loại 2 muối bột này thoát ra khỏi Na
Cl, bạn ta mang đến dung dịch láo hợp công dụng với khí Cl2 dư, kế tiếp cô cạn dung dịch.

2Na
Br + Cl2 → 2Na
Cl + Br2

2Na
I + Cl2 → 2Na
Cl + I2


Câu 10. Nhận xét nào sau đây không đúng về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan giỏi trong nước

B. Ở điều kiện thường H2SO4 là hóa học rắn.

Xem thêm: Khi Đưa Một Quả Cầu Kim Loại Không Nhiễm Điện Lại Gần Một Quả Cầu Khác Nhiễm Điện Thì

C. H2SO4 bao gồm tính axit mạnh.

D. H2SO4 đặc có tính háo nước.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 11. Kết luận nào sai khi nói về H2SO4:

A. H2SO4 loãng có rất đầy đủ tính chất tầm thường của axit.

B. Khi tiếp xúc với H2SO4 đặc rất dễ khiến cho bỏng nặng.

C. Lúc pha loãng axit sunfuric, chỉ được mang lại từ từ bỏ nước vào axit

D. H2SO4 quánh là hóa học hút nước mạnh


Xem đáp án
Đáp án C

Nguyên tắc pha loãng: Rót axit sunfuric (H2SO4) vào nước chứ không cần làm ngược lại.

Thao tác trộn loãng: cho nước tinh khiết vào ly thí nghiệm. Mang đến axit sunfuric vào trong 1 cốc khác. Tỷ lệ axit/nước bao nhiêu phụ thuộc vào vào độ loãng của dung dịch.


Câu 12. Dãy những chất không tính năng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Zn, Zn
O, Zn(OH)2.

B. Cu, Cu
O, Cu(OH)2.

C. Na2O, Na
OH, Na2CO3.

D. Mg
O, Mg
CO3, Mg(OH)2.


Xem đáp án
Đáp án B

Oxit bazo, bazo và một trong những muối tính năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng

=> Đáp án: B vì tất cả Cu che khuất H2 không tác dụng được cùng với H2SO4


.............................

Mời những bạn xem thêm một số tư liệu liên quan 

Trên đây Vn
Doc đã chuyển tới các bạn bộ tư liệu rất bổ ích Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập, Vn
Doc xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, chăm đề đồ vật Lí 9, định hướng Sinh học tập 9, Giải bài bác tập chất hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 cơ mà Vn
Doc tổng hợp và đăng tải.


Ngoài ra, Vn

Đánh giá bài xích viết
17 45.751
Chia sẻ bài viết
thu xếp theo mang định mới nhất Cũ duy nhất

Phương trình bội nghịch ứng


trình làng chính sách Theo dõi cửa hàng chúng tôi Tải vận dụng ghi nhận
*
Đối tác của Google
*

Extra information about substances that equation use
Reaction of Ag (bạc) react with H2SO4 (axit sulfuric) produce H2 (hidro) Reaction that produces substance
Ag (bạc) (silver) 2Ag
NO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 2Ag
NO3 + Cu → 2Ag + Cu(NO3)2 2Ag
NO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4Reaction that produces substance
H2SO4 (axit sulfuric) (sulfuric acid) 2H2O + 2KMn
O4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2Mn
SO4 + K2SO4 24HNO3 + Fe
Cu
S2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O2Reaction that produces substance
H2 (hidro) (hydrogen) 2H2O + 2Na → H2 + 2Na
OH fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2 2HCl + Zn → H2 + Zn
Cl2Reaction that produces substance
Ag2SO4 (Bạc sunfat) (silver sulfate) 2Ag + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + Ag2SO4 2Ag
NO3 + Na2SO4 → 2Na
NO3 + Ag2SO4 2Ag
NO3 + K2SO4 → 2KNO3 + Ag2SO4
*
Essentt - Handpicked Products

Handpicked Products Essential while Working from Home!


*

Tài khoản đk tại
Giáo Dục sáng chế sẽ được sử dụng cho tất cả những vận dụng bao gồm: từ bỏ Điển Phương Trình Hoá Học,Từ Điển ngữ điệu Ký Hiệu,Thư Viện lịch sử vẻ vang Việt Nam.
Mobile Apps
*
*
Chemistry Tools
Periodic Table of Elements
Solubility table
Electron configuration
Reactivity series
Electrochemical series
Other Education Software
Dictionary of Physics
Dictionary of Vietnamese Sign Language
Creative Education Systems
Vietnamese Edu Book Online
Sách Giáo Khoa Việt Nam
Sách Việt tại Úc
Unicorn Bio
*
*
You can help us keeping this good work

This system is delivered to you by Vietnamese students & teacherswho contribute relentlessly to keep nội dung update & report missing information

Donating to lớn our cause, you are not only help supporting this website going on, but alsodirectly helping charity project in Vietnam building shcools in rural areas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *